Announcement of TT Marianka 2013 - Fairies C 3.8.2013
Theme: Fairy problem showing duel of two units, at least one of them should be fairy piece. Any stipulations are allowed, as well as any fairy conditions and/or other fairy pieces. Any twins, zero-positions, duplex, multiple solutions, tries or set play are allowed.

Definition: A duel of two pieces is defined as follows for the purpose of the tourney. The unit A of one side during solution makes at least 3 different moves, each of them is answered by moves of unit B of the other side and these moves of unit B should be different as well.

Judge: Juraj Lörinc.

Explanation of judge's preferences: In the award the preference will be given to compositions in which there would be strategical relationship between moves of duelling units A and B. It means that duel should not be only formal, random appearance of thematical moves or just consequence of small number of units on both sides.

Example: see the special page or the following problems already shown on CCM:
Submissions: personally in Marianka to Juraj Lörinc or by e-mail to juraj.lorinc@gmail.com.

Deadline: 3.8.2013, 21:00 for personal submissions in Marianka, 18:00 for e-mail submissions.(slovenská verzia vypísania)

Téma: Úloha, v ktorej sa vyskytuje téma súboja dvoch kameňov, z ktorých aspoň jeden je exokameňom. Sú povolené akékoľvek výzvy, exopodmienky a ďalšie exokamene. Akékoľvek dvojníky, nulové pozície, duplex, viac riešení, pokusy, zvodnosti alebo zdanlivé hry sú dovolené.

Definícia: Téma súboja dvoch kameňov je pre účel turnaja definovaná nasledovne. Kameň A jednej strany počas riešenia koná najmenej 3 rôzne ťahy, na každý z nich odpovedá druhá strana ťahom kameňa B, pričom aj aj tieto ťahy kameňa B sú rôzne.

Rozhodca: Juraj Lörinc.

Vysvetlenie preferencií rozhodcu: Vo výsledku budú preferované skladby, v ktorých je medzi tematickými ťahmi kameňov A a B strategický súvis. Teda súboj by nemal byť len formálnym, náhodným výskytom tematických ťahov, prípadne len dôsledkom malého počtu kameňov oboch strán.

Príklady: pozri špeciálnu stránku alebo nasledovné problémy už ukázané na CCM:
Príspevky: osobne v Marianke Jurajovi Lörincovi alebo e-mailom na juraj.lorinc@gmail.com.

Uzávierka: 3.8.2013, 21:00 pre osobne podané súťažiace úlohy a 18:00 pre e-mailové príspevky.


Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.