Award of 19th TT Chess Composition Microweb C 2.2.2006


(English translation of the original Slovak award in italic by Juraj Lörinc)


19. tematického turnaja CCM sa pôvodne zúčastnilo 27 skladieb. Dve dvojice skladieb sa líšili iba nepatrne a preto som hodnotil iba lepšie z nich. Úroveň súťažných skladieb bola veľmi dobrá a preto som mal z ich hodnotenia veľmi dobrý zážitok. Vyznamenania som udelil v tomto poradí:

There were 27 compositions competing in the 19th TT CCM at first, but two pairs of works were very similar and that is why I have considered only better from these. The overall quality of all competing composition was very good and thus their assessment was quite pleasant experience. I have awarded distinctions in the following order:

... (here problems follow)

V Bratislave, 2. mája 2006

Bratislava, May 2nd, 2006

Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach

Juraj Brabec, FIDE International Judge for Chess CompositionTorsten Linß
Dieter Müller
Juraj Lörinc

1st Prize 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 20

1.Gf5 Gb1 2.Gf1 Ga1 3.Gh7 Gg1 4.Gff5 Gh1#

1.Gcg5 Gg1 2.Gc1 Gh1 3.Gg7 Gb1 4.Gcg5 Ga1#

Elegantné a úplne analogické rozpletenie prvého radu zakončené dvoma krásnymi (diagonálnym a vertikálnym) matmi z rohu do rohu šachovnice. Pôsobivá čierna hra spočíva v postupnom umožňovaní ťahov čiernym cvrčkom. V prvom riešení čierny odblokuje najprv f1 a zablokuje f5, aby v 2. ťahu mohol ťahať na f1 cvrčkom z c1. Potom v 3. ťahu odblokuje aj f5 (pričom zablokuje a zároveň vytvorí prekážku na h7), aby v záverečnom ťahu opäť zablokval aj f5 ťahom cvrčka z f1. Kým v prvom riešení toto pozoruhodné posúvanie čiernych cvrčkov prebieha na poliach c1-f1-f5-h7, aby pripravilo matový záver bielemu na vertikále h, v druhom riešení je uskutočnené presne rovnako, ale na poliach f1-c1-g5-g7, aby pripravilo echový mat na diagonále a1-h8. Veľmi harmonicky pôsobí aj motív znemožnenia odskoku prekážkového cvrčka blokovaním jeho jediného doskočného poľa. Hra bieleho je rovnako pôsobivá a dokonale jednotná: v oboch riešeniach sa najprv obidvaja cvrčkovia presunú v prvých dvoch ťahoch vždy na iný koniec prvého radu šachovnice (pričom jeden ťah je spojený s neočakávaným tempom), aby v treťom ťahu sa jeden z nich vrátil zrkadlovým skokom, pokryl posledné voľné pole čiernemu kráľovi a vytvoril prekážku pre záverečný cvrčkový matový skok po celom prvom rade. Najkrajšia skladba tejto súťaže.

Elegant and absolutely analogical unknotting of the first rank finished by two beautiful (diagonal and orthogonal) corner-to-corner mates. Impressive black play is based on the sequential allowing of black grasshoppers' moves. In the first solution Black first unblocks f1 and blocks f5, so that in the 2nd move Gc1 might enter f1. Then in the 3rd move he unblocks f5 and blocks h7, besides that also creates hurdle on h7. While in in this solution the remarkable translation of black grasshoppers takes place on squares c1-f1-f5-h7 to prepare mating finale for White on h-file, in the second solution it is realized precisely the same way, but on the squares f1-c1-g5-g7, to prepare transformed mate on a1-h8 diagonal. The motif of disabling the jump of hurdle grasshopper by blocking of the only arrival square is very attractive as well. The white play is similarly impressive and perfectly analogical too: in both solutions both grasshoppers move in the first two moves to the one side of the first rank (second move is an unexpected tempo move) for that in the the third move one of them returned by the way of mirror move, guarded flight of bK and created hurdle for the final grasshopper mating jump along the whole 1st rank. The most beautiful composition of the competition.

h#4 (3+5)
2+4 grasshopper
2.1.1...

Michal Dragoun
2nd Prize 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 14

a) 1.LEf7+ LExh2 2.Kd5 LEh5#

b) 1.LEd7+ LExc1 2.Ke4 LExe1#

c) 1.LEb7 LEa5 2.Kd4 LExa1#

Dokonalá čierno-biela spolupráca. Voľné trojuholníkové polia v matovej sieti čierneho kráľa d5, d4, e4 skryte po dvojiciach kontroluje biely PAd1, PAa4 a VAh1. Matovať môže len LEc7, ale ten je priviazaný. Čierny ho preto trikrát odväzuje, vždy jedným z leov, ktorí túto skrytú batériu otvárajú a to vždy na inú z dvojíc voľných polí. LEc7 potom ťahá tak, aby v ďalšom ťahu dal nielen mat, ale pokryl aj tretie voľné pole. To však okamžite nie je možné, lebo núkajúce sa matové pokračovania kontrolujú ďalší dvaja čierni leovia tvoriaci skryté batérie. Vyvrcholením je preto vstup kráľa na tretie voľné pole, čím sa vždy obaja leovia priviažu. Spôsob tvorenia dvojníkov zapadá do mechanizmu strategického obsahu. Vynikajúca skladba.

Perfect black-white cooperation. Triangle of bK flights d5, d4, e4 is maskedly guarded in pairs by PAd1, PAa4 and VAh1. The mate can be given only by LEc7, but it is pinned. That is why Black unpins him three times, by one of leos, opening one of guarding lines, everytime to different pair of flights. LEc7 then moves so as to not only give mate, but also to guard remaining square. It is not possible immediately, however as offered mating lines are guarded by remaining two black leos. The culmination of the contents thus follows in the bK entering the third flight, thus pinning both guarding leos. The creation of twins fits well into strategic mchanism. Excellent composition.

h#2 (8+15)
3+1 pao, 1+0 vao, 1+3 leo
b) h6 -» f8
c) h6 -» c2

Michal Dragoun
3rd Prize 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 24

1.Gd6 Gg4 2.Rxe6 Bd4#

1.Gc6 Ge3 2.Sxe5 Rd4#

1.Gc5 Ga1 2.bxc4 Sd4#

Tri biele kamene – Vc4, Se5 a Je6 – vystupujú cyklicky v troch funkciách: buď ich v druhom ťahu berie čierny, čím blokuje jedno z polí čiernemu kráľovi, alebo vstupujú na d4, čím vytvárajú matovú antibatériu, alebo kryjú pole d4, aby naň v mate tretí biely kameň mohol beztrestne vstúpiť. Čierni cvrčkovia pritom v prvom ťahu blokujú tie polia, ktoré biely v antibatériovom mate prestane kryť. Krásna spolupráca bieleho i čierneho s elegantnými cyklickými efektami.

Three white units - Rc4, Be5 and Se6 - cyclically exchange their functions: they are captured in the 2nd black move, thus blocking one of flights, they enter d4 thus creating mating antibattery, or they guard d4 so that the third white unit might enter it without danger.Black grasshoppers in the first moves guard the squares over which white loses control in the antibattery mate. Beautiful cooperation of white and black with elegant cyclic effects.

h#2 (7+11)
2+5 grasshopper
3.1.1.1

Bjorn Enemark
1st HM 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 9

a) 1.Gb6 Gc7 2.Gf6 Gf4 3.Gd6 Gf2 4.Ge6 Gc5#

b) 1.Gge4 Gd6 2.Gee6 Gb6 3.Gcf6 Ge3 4.G4d6 Gc5#

Obidva dvojníky končia presne rovnakým matovým obrazcom, iba cesta k nemu je rozdielna. Keď si čierneho Cg6 označíme A, Cc6 B a Cf4 C, potom polia d6, e6 a f6 sú v záverečnom mate postavenia a) blokované cvrčkami v poradí A, B, C a vo dvojnílu v poradí C, A, B. Veľmi elegantný cyklický vstup čiernych cvrčkov na tri polia matovej siete.

Both twins end by the very same mating picture, but the way to it is different. If we mark black Gg6 as A, Gc6 as B and Gf4 as C, then squares d6, e6 anf f6 are in the mate of a) blocked by grasshoppers ordered as A, B, C, while in b) ordered as C, A, B. Very elegant cyclic arrival of black grasshoppers to three potential flights.

h#4 (2+8)
1+3 grasshopper
b) c4 -» a6

Michal Dragoun
2nd HM 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 5

1.LOxf4-e3 LOxb6-a6+ 2.Kd4 e6#

1.LOxe6-d6 LOxf2-f1+ 2.Kd5 exd6#

1.LOxe5-f6 LOxf6-f7 2.Bd6 LOxd6-c6#

1.LOxe5-f5 LOxf5-g4 2.Sd2 LOxd2-c1#

Dve dvojice príbuzných riešení. V prvých dvoch matuje biely pešiak e5 z batérie (odcláňa Sh8 a Vh5), v druhých dvoch tieto kamene odcláňa čierny braním tohoto pešiaka či už blchou a1, alebo a5. Pekná, typicky blšia (blchová, blšacia?) motivácia

Two pairs of related solutions. In the first pair wpe5 mates from the battery (opens Bh8 and Rh5), in the second pair these line pieces are opened by Black capturing pawn by locust a1 or a5. Nice locust-typical motivation.

h#2 (9+16)
2+3 locust, 0+1 nightrider locust, 1+3 bishop locust
4.1.1.1

Michal Dragoun
3rd HM 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 8

a) 1.Gh6 Gxa4(Qd8) 2.Gxc1(Gc8) exd8G#

b) 1.Gc4 Gxc2(Ra8) 2.Gxc1(Gc8) bxa8G#

c) 1.Gh1 Gxe6(Sg8) 2.Gxc1(Gc8) hxg8G#

Čierny má tri možnosti ako braním Cc1 a jeho znovuzrodením na c8 uzavrieť matovú sieť svojmu kráľovi na c5. Tieto brania môže uskutočniť cvrčkom h8 cez h6, cvrčkom a6 cez c4 a cvrčkom h5 cez h1. Pritom zároveň vždy prestane kryť jedno z polí (v treťom dvojníku líniu), na ktorom sa premieňa na cvrčka pešiak v záverečnom matovom finale. Biely má zasa tri možnosti ako uzavrieť c6 - druhé voľné pole v matovej sieto čierneho kráľa. Je to vždy braním čierneho kameňa, a to takého, ktorý sa znovuzrodí na tom poli, ktoré prestal čierny kontrolovať v prvom ťahu. Veľmi kompaktný a strategicky bohatý obsah, spôsob tvorby dvojníkov nie je ale jednotný.

Black has 3 possibilities, how to finish mating net by capture of Gc1 then reborn on c8. These captures can be done by Gh8 via h6, Ga8 via c4 and Gh5 via h1. That however means unguarding of a square (in the third twin of a line) where pawn promotes to grasshopper in the mating finale. White on the other hand has three possibilities how to guard c6, the other flight and he chooses one reborn on the square unguarded in the first black move. Very compact and strategically rich contents, but they way of creating twins is not unified.

h#2 (10+15)
Circe, 2+5 grasshopper
b) e7 -» b7
c) b5 -» e6

Karol Mlynka
Comm 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 6

1.LId5 LIc3 2.Kd6 LIe3 3.Kd7 LIxd5(LIBd1)#

1.LIe3 LIg3 2.LIe6 LId4 3.LIce4 LIdf4#

1.LIe4 LIc3 2.Kd4 LIf2 3.LId3 LIe3#

1.LIa2 LId6 2.LIad5 LIxe6(LIBe1) 3.Ke4 LIe2#

Dva a dva príbuzné echové a modelové matové obrazce. V jednej dvojici sa hra odohráva iba na vertikálach. Dvaja bieli lioni kryjú obe vertikály vedľa čierneho kráľa a tretí, spolu so štvrtým, ktorý vznikol vďaka pravidlám zradcovského circešachu, matuje kráľa po ďalšej vertikále. Druhé dve riešenia sú zakončené zasa diagonálnymi antibatériovými matmi, v ktorých si čierne kamene zahrajú aj pri blokovaní polí okolo čierneho kráľa. Pravda, zradcovská circe podmienka sa uplatní iba vo dvoch riešeniach.

Two and two related echo model mate pictures. In one pair the play proceeds only on vertical lines. Two white lions guard both vertical lines on sides of bK and third in cooperation with fourth appearing thanks to Circe Turncoats mates on middle vertica line. Second pair of solutions is finished by diagonal antibattery mates in whose black units also block bK flights. Well, Circe Turncoats is used in two solutions only.

h#3 (4+4)
Circe turncoat, 3+3 lion
4.1.1.1

Daniel Novomesky
Comm 19th TT Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 11

1...ROe6 2.ROd7 ROc7 3.ROf2 Kb7 4.Kg2 Kc6 5.Kf3 ROg3 6.Kf4 ROe2 7.ROc5 Kd5 8.ROe6 Ke4#

1.ROd1 ROe2 2.ROe3 ROf4 3.Kf2 ROb8 4.Kf3 Kb7 5.Ke4 ROf4 6.Ke5 ROd3 7.ROb6 Kc6 8.ROd7 Kd5#

1.ROb2 ROa2 2.ROb8 ROg2 3.Kf2 Kb7 4.Kf3 Kc7 5.ROd7 Kd6 6.ROh3 ROh4 7.ROe6 Ke5 8.ROd4 Kf4#

Medzi zdanlivou hrou a prvým riešením je pekné echo diagonálne posunuté o jedno pole. Druhé riešenie je zakončené rovnakým matovým obrazcom, ten je ale oproti dvom predchádzajúcim zrkadlový a ešte aj otočený o 90 stupňov. Vďaka kontaktnému šachu veľmi ekonomická pozícia a samozrejme modelové maty, ale tiež veľmi málo pravého strategického vzruchu.

There is nice echo with transformation (1,1) between set play and the first solution. The second solution ends in the same mating picture, just mirrored compared to the previous two and also turned 90 degrees. Thanks to Köko very economic position and model mates as a matter of course, but also very little of real strategic actions.

h#8* (2+2)
Köko, 1+1 rose
(0.1.1... +) 2.1.1...

Vlaicu Crisan
Comm 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 13

a) 1.PAf8 PAf7 2.PAb3 PAg8#

b) 1.PAe8 PAe7 2.PAb4 PAf8#

Veľmi názorná ukážka vysvetľujúca vlastnosti čínskych kameňov, ale skôr schema ako úloha.

Very instructive position showig the properties of chinese pieces, but more scheme than problem.

h#2 (4+7)
2+4 pao, 1+2 vao
b) g2 -» e4

Juraj Lörinc
Comm 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 15

a) 1.LExg7+ LEe5 2.NAfxc1 NAe4# (NAg4?)

b) 1.LExh2+ LEe2 2.NAgxc1 NAg4# (NAe4?)

Pekná madraská skladba s dvoma príbuznými matmi, raz na diagonále, raz na-horizontále. Finálový odskok naa má za úlohu nielen odparalyzovať bieleho lea odclonením a bielu vežu zaclonením, ale tiež pokryť jedno z voľných polí okolo čierneho kráľa.

Nice Madrasi composition with two related mates, once diagonally, once horizontally. Final jump of nao not only unparalyzes white leo by jumping away and white rook by line closing, but also guards a flight.

h#2 (7+10)
Madrasi
1+3 nao, 3+1 leo
b) f6 -» f2

Daniel Novomesky
Comm 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 2

1...rMAd6 2.rMAe6 rMAc8 3.rMAc5 rMAb6 4.Gb7 rMAc4 5.rMAa6 rMAd6 6.rMAb8 rMAc8#

1.rMAe2 rMAd6 2.rMAg3 rMAb7 3.Gb8 rMAd6 4.Ge5 rMAf7 5.Gh2 rMAh6 6.rMAh1 rMAg4#

1.rMAf3 rMAd6 2.rMAd2 rMAb7 3.Gb8 rMAc5 4.rMAc4 rMAe6 5.rMAb6 rMAf8 6.rMAa8 rMAd7#

Alfabetická spolupráca maovských kráľov s miernou podporou čierneho cvrčka. Biely cvrček pritom trikrát matuje bez toho, že by sa pohol. Matové obrazce oboch riešení vytvárajú vertikálne-horizintálne echo, zatiaľ čo mat zdanlivej hry je trochu iný.

Alphabetic cooperation of mao kings with slight support of black grasshopper. White grasshoper mates three times without moving at all. Mating pictures of solutions form vertical-horizontal echo, while set mate is a bit different.

h#6* (2+2)
Alphabetic chess
royal mao e8 - d4, grasshopper h8 - b1
(0.1.1... +) 2.1.1...

Juraj Lörinc
Comm 19th TT
Chess Composition Microweb C 2.2.2006
No. 23

1.LIg2 LIe7 2.LIa2 LIe4#

1.LIh2 LId7 2.LIa2 LIg4#

1.LIf2 LIc7 2.LIa2 LIf4#

Aby čierny znemožnil jediný ťah strelcového liona na a2, musí toto pole zablokovať niektorým z troch svojich lionov a to vždy na dva ťahy cez 2. rad. A aby biely mohol matovať na niektorom poli 4. radu, musí sa tam dostať tiež na dva ťahy a to iba z polí.e7, d7 a c7. Tieto polia sú ale bielemu v základnej pozícii neprístupné lebo cez ne pôsobí na bieleho kráľa vždy jeden z čiernych lionov. Tým je daná celá strategická motivácia – ktorý z lionov sa odhodlá blokovať pole a2, ten určí z ktorého poľa sa biely dostane na 4. rad.

Black has to block a2 by one of three lions to disable the only available move of bishop lion to a2, for that 2 moves via 2nd rank are necessary. And white - to mate on any square on 4th rank - have to get there via e7, d7 or c7. These squares are however unavailable to White in the initial position as over them black lions might attack wK. Hence the whole strategic motivation: lion destined to block a2 decides the intermediate square for white journey to 4th rank.

h#2 (6+9)
1+3 lion, 2+1 bishop lion
3.1.1.1

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.