Award of 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002


Soutěže se zúčastnilo nebývale mnoho úloh (40), to svědčí o tom, že tentokrát měl asi pořadatel při výběru tematu "šťastnou ruku". Celkovou úroveň bych označil za nadprůměrnou a žádná ze skladeb nebyla vyloženě slabá. Na druhe straně tu ale nebyla ani žádná skladba, která by výrazně převyšovala ostatní. Nejvíce mě zaujala úloha č.28, bohužel jsem ji nemohl vyznamenat pro předchůdce (viz dále). V pěti úlohách jsem našel vedlejší řešení. Nakonec jsem vybral 12 skladeb pro vyznamenání.
...
Praha, 12.7.2002, Václav Kotěšovec, rozhodčí soutěže

(Translation to English by JL)

There were 40 problems in the competition, uncommonly many, it testifies to a "happy hand" of a tourney organizer in choice of the theme. I'd mark the general level as above average and no competing problem was really weak. On the other hand, there was no problem much better than the others. I was the most attracted by a composition No. 28, but unfortunately I couldn't award it because of the anticipation. I found the cooks in 5 problems. Finally, I've selected 12 compositions for the award.
...
Praha, 12.7.2002, Václav Kotesovec, judge of the competitionSee also other judge's comments.


Daniel Novomesky (Slovakia)
1st Prize 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 9

1.Kb8 2.Kc7 3.Kd6 4.NHf5 5.Ke5 6.NHg6 7.Kf4 8.NHe2 9.Ke3 10.NHd1 11.Kd4 12.Kc5 13.Kb5 14.NHa7 15.Kc6 16.NHb8 17.Kb7 18.Ka8 Bd5#

1.Ka7 2.Kb6 3.Kc5 4.NHd3 5.Kd6 6.NHe8 7.Ke5 8.Kf4 9.NHh5 10.Kg4 11.NHh2 12.NHf6 13.NHd7 14.NHh2 15.Kf3 16.NHg1 17.Kg2 18.Kh1 Bd5#

Jeden z nejlepších echových sériovotahových pomocných matů "všech dob" s maty ve 2 rozích šachovnice. V jednom řešení zaujme návrat černého krále na a8 a 3+3 skoky černých tátošových cvrčků, ve druhém pak dokonce 4+4 skoky s tím, že jeden ze skoků není přes černého krále, ale musí být proveden přes druhého tátošového cvrčka! Prototypem úlohy se stejným materiálem (ale jen 1 řešením) je skladba Václav Kotěšovec, spec.p.z. Probleemblad 1990.

One of the best echo series helpmates of "all times" with checkmates in 2 board corners. In the first solution there is attractive switchback of the black king to a8 and 3+3 nightrider-hopper jumps, while in the second there are even 4+4 jumps, among them one not over the black king, rather over other nightrider-hopper! The prototype of the problem with the same material (but with 1 solution only) is the composition Václav Kotesovec, Special Comm Probleemblad 1990.

ser-h#18 (2+3)
0+2 nightrider-hopper
2.1.1...

Reto Aschwanden (Switzerland)
2nd Prize 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 1

1.d6? A th. 2.Qxc6# B
1...Sxc3 a 2.Bd1# C
1...c5!

1.Qc3~? th. 2.Bxd1# C
1...Sc3! a

1.Qxc6! B th. 2.Bxd1# C
1...Sc3 a 2.d6# A

Víc než samotné téma Djuraševič oceňuji originální využití specifických motívů, které nabízí tento typ exošachu. Při pohledu na diagram si je třeba nejprve uvědomit, že černý král není v šachu od Vf6, protože bílá věž není napadena žádným černým kamenem. Černá Ve1 a Pe3 jsou napadeny bílou dámou, což umožňuje po případném 1.S:d1 obrany V:d1, Ve2 nebo e2. Po odchodu bílé dámy přestávají být tyto černé kameny napadeny, což vytváří hrozbu 2.S:d1#. Pokud jde bílá dáma na c4, je tah Jc3 vyvrácením, protože nyní po 2.Sd1+ následuje J:d1! Po úvodníku 1.D:c6! se využije po obraně Jc3 napadení pěšce d5 k matu 2.d6# (dáma matí díky napadení jezdcem a7, tahy Jd5 nebo Je4 nejsou možné pro napadení věže f6 se šachem vlastnímu králi!). Ještě je třeba si uvědomit, že svůdník 1.d6? je možný jen díky napadení tohoto pěšce pěšcem c6 a že naopak po úvodníku 1.D:c6! je pěšec c6 sebrán, takže nehrozí 2.d6#, protože pěšec d5 nemůže táhnout.

I appreciate use of condition-typical fairy motives more than Djurasevic cycle. Looking at the position, one must first realize that bK is not checked by wRf6 as this rook is not attacked by any black unit. Black Re1 and pe3 are attacked by white queen, that allows after eventual 1.Bxd1 defences Rxd1, Re2 or e2. After withdrawal of wQ these two black units aren't attacked anymore, that creates the threat 2.Bxd1#. If wQ leaves (enters e.g. c4), 1...Sc3 refutes as now 2.Bxd1+ is parried by Sxd1! After the key 1.Qxc6! white uses the error of the defence 1...Sc3, attack on pd5 for mating move 2.d5# (wQ checks thanks to Sa7, moves Sd5, Se4 are illegal as they attack Rf6 with selfcheck!) One has also to realize that the try 1.d6? is possible thanks to attack of bpc6 on wpd5, while after the key 1.Qxc6! the bpa6 is captured and thus white doesn't threat 2.d6#.

#2 (7+10)
Beamtenschach

Sergej Smotrov (Kazakhstan)
1st HM 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 24

1.Rh5+? Qxh5+! 2.Kf4

1.Be6+! Kh7 2.Rg7+ Kh8 3.Rg8+ Kh7 4.Nf3+ Kh6 5.Bg7+ Kg6 6.Rg5+ Kh7 7.Rf5+ Kg6 8.Be5+ Kh6 9.Rh8+ Kg6 10.Rf6+ Kg7 11.Rf4+ Kg6 12.Rg8+ Kh6 13.Nd4+ Kh7 14.Rg7+ Kh8 15.Rg5+ Kh7 16.Bf5+ Kh6 17.Rh5+! Qxh5#

Důmyslný mechanismus zablokování pole f4 bílou věží s návratem celkem 5(!) kamenů, vynikající konstrukce. U podobných skladeb mi však vadí, že jsou všechny tahy bílého spojeny se šachem. Úlohu jsem částečně přezkoušel Alybadixem (nejprve snadno v módu Y1 a časově zvládnutelný byl pak i mód Y2), je na 99% korektní. Myšlenka však není nová, podobné téma zpracoval (pravděpodobně stejný autor) již v úloze Sergej Smotrov, F59 Problemesis 25/2002.

Ingenious mechanism for the blocking of f4 by wR with a switchback of 5(!) pieces, excellent construction. I don't like the fact that all White's moves are checking in this kind of compositions. I tested the problem by Alybadix (at first simply in the Y1 mode and it was also possible to run Y2 mode in given time limit), it is correct with probability of 99 %. But the idea isn't new, the similar theme was shown (probably by the same author) already in Sergej Smotrov, F59 Problemesis 25/2002.

s#17 (6+3)
nightrider d4

Daniel Novomesky (Slovakia)
2nd HM 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 16

1.d5 Ga5 2.Gf6 Ge1 3.Ke5 Kg4 4.Gd4 Gc3+ 5.Ke4 d3#

1.Kd5 Ge4 2.Kd4 Gc4 3.Gd3 Kg5 4.Gd5 c3+ 5.Ke5 d4#

Exaktní barevné echo s posunem 7 kamenů, matový obrazec je originální a hra není nudná (jak často bývá u podobných skladeb).

Exact chameleon echo with moving 7 units, the mating picture is original and the play isn't boring (as it is often the case in similar compositions).

h#5 (4+3)
1+1 grasshopper
2.1.1...

Juraj Brabec (Slovakia)
3rd HM 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 23

1.Sec4+ LEce5 2.Rd4 LEff5#

1.Kd4 LEa3 2.Sb3 LEgf4#

Jednoduchá, ale motivačně čistá skladba s horizontálně - diagonálními maty. V obou řešeních vždy jeden Leo dává mat přes černého pěšce se současným krytím vzdáleného pole za černým králem. Druhý Leo zabraňuje pěšci v postupu, ale do matové sítě nezasahuje. Třetí Leo kryje zbývající pole matové sítě.

Simple composition, but with clear motivation and echo diagonal-orthogonal of the mates. In both solutions one of leos mates over black pawn and also guards far square behind bK. The second leo prevents bp from advancing, but he doesn't take part in the mating net. The third leo guards the remaining potential flight.

27.11.2009: As pointed by Dieter Müller, LEh2 is a weasel piece, i.e. the solutions work exactly as intended even without it. Thus the pin on the diagonal is superfluous, unnecessary.

h#2 (4+7)
3+1 leo
2.1.1.1

Reto Aschwanden (Switzerland)
4th HM 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 2

1.Bxf4(Be5)? B th. 2.Bf3#
1...Sd3~ a 2.Sd6# C
1...Sxe5(Sf7)! b 2.Qd4# A
1...Sf2!

1.Qd4! A th. 2.Bf3#
1...Sd3~ a 2.Bxf4(Be5)# B
1...Se5! b 2.Sd6# C

Téma Kiss spojené s prodlouženými obranami. Konstrukce si vyžádala 3 bílé střelce (u exoúloh však obecně nepovažuji proměněné kameny jako handicap). Dobře využité možnosti této exopodmínky. Několik podobných úloh bylo již publikováno v článku Reto Aschwanden: "New cyclic ideas in fairy chess", feenschach 141/2001, tématicky je této nejbližší RA/23 (str.140).

Kiss cycle blended with black corrections. The construction required 3 white bishops (I generally don't consider promoted orthodox pieces to be a flaw in a fairy problem). Good use of fairy condition possibilities. There were a few similar problems published in an article "Reto Aschwanden: New cyclic ideas in fairy chess", feenschach 141/2001, among them RA/23 (p. 140) is thematically the closest one.

#2 (6+8)
EquipollentsAnticirce

Daniel Novomesky (Slovakia)
1st Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 18

1.Kh5 Kd7 2.MAg6+ Ke6 3.Rh6 Kf5 4.MAh4+ g4#

1.MAf5 g4 2.MAg7+ Ke7 3.Kh6 Kf6 4.MAh5+ g5#

1.MAg8 g4 2.Rh8 g5 3.Kh7 Kf7 4.MAh6+ g6#

Trojnásobné poschoďové echo s obecně sice dost obehraným typem obrazce, zde jde ale o "exoobrazec" (Mao nejde nahradit jezdcem), echový posun 5 kamenů.

3-fold chameleon echo with generally very well known mating picture, but here it is a fairy mating picture (it's impossible to substitute the mao by a knight), echo movement of 5 units.

h#4 (2+3)
mao e7
3.1.1...

Karol Mlynka (Slovakia)
2nd Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 39

1.a8Q? th. 2.Qe4#
1...Bc4+ A 2.KBxc4#
1...Rd4 B 2.Se1#
1...Rc6 C 2.Sxe5#
1...Sxc5+ 2.KSxc5#
1...Rxg4 2.fxg4#
1...Be7!

1.Kxb4! th. 2.Rc3#
1...Bc4 C 2.Bxc4#
1...Rd4+ A 2.KRb3#
1...Rc6 B 2.Rd5#
1...Sxc5 2.Rxd6#
1...Rxg4+ 2.KRb3#

Cyklická záměna 3 obranných motívů spojená se záměnou matů (plus 2 doplňující záměny matů, z nichž se ale 1 mat opakuje). Ze 3 verzí úlohy považuji tuto (i když s proměněnými kameny) za nejzdařilejší. V č.38 mi vadí, že 2 varianty jsou se záměnou matů, třetí nikoliv. V č.40 působí řešení rušivě.

Cyclic change of 3 defence motives blended with the change of mates (and 2 more changes, but one mate repeats). Among 3 versions of this problem I like this one the most (even despite promoted pieces). In No. 38 I miss change of mate in 3rd variation, while in No. 40 I don't like the form of two tries.

#2 (13+11)
supertransmuting king b3

Juraj Lörinc (Slovakia)
3rd Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 14
NOT CORRECT!

1.Kg1 2.e4 3.e5 4.e6 5.Be5 6.c4 7.c5 8.c6 9.c7 10.c8LI 11.LIh3 12.e7 13.e8LI 14.LIe1 15.LIh1 16.Kh2 Se2#

Proměny na liony (2x Excelsior) a zajímavý matový obrazec, před kterým má černý jediný možný legální tah. Škoda, že jsou nekorektní dvě další variace na toto téma (č.13 - 3 proměny na liony a č.15 - dokonce 4 proměny).

Lion promotions (2 excelsiors) and interesting mating picture, Black is left with the only legal move. It's a pity that two other variations on this theme (No. 13 - 3 lion promotions and No. 15 - even 4 promotions) are cooked.

Unfortunately the judge has six years later found the cook: 1.Kf3 2.e4 3.e5 4.e6 5.e7 6.e8Q 7.Qe1 8.Ke4 9.Rd~ 10.Kc4 11.Bd4 12.c3 13.cxb4 14.b5 15.Qc3+ Sb3#. It still might be possible to save the problem...

ser-s#16 (5+7)
0+2 lion

Daniel Novomesky (Slovakia)
4th Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 17

1.Gd5 Kb3 2.Kb5 Ka2 3.Ga5 c4+ 4.Kb4 c3+ 5.Ka4 b3#

1.Gb1 c4 2.Gd3 c5 3.Kb5 c3 4.Ga6 c4+ 5.Ka5 b4#

Exaktní barevné echo s posunem 6 kamenů. I když má skladba mírně odlišnou konstelaci bílých pěšců, nepřekonává ale skvělou ortodoxní William Anderson, Cena Ideal Mate Review 74/1999.

Chameleon echo with movement of 6 units. Although the composition has slightly different configuration of white pawns, it doesn't beat great orthodox problemesis William Anderson, Prize Ideal Mate Review 74/1999.

h#5 (4+2)
grasshopper b7
2.1.1...

Kevin Begley (USA)
5th Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 20

1.Kd3 2.Sxh1(f2) 3.Sg3 4.Se4 5.Sxf2(e4) 6.Sg4 7.Sf6 8.Sxe4(f6) 9.Sd6 10.Se8 11.Sxf6(Re8) 12.Sxe8(Rf6) 13.Sd6 14.Se4 15.Sxf6(Re4) 16.Sg4 17.Sf2 18.Sxe4(Rf2) 19.Sg3 20.Sh1 21.Sxf2(Rh1) 0-0

Téma samotné příliš originální není. Podobnou úlohu publikoval například již Erich Bartel, K755 Problemkiste 130/2000. Tanec jezdce a věže v PWC nalezneme například v úlohách Jorge J.Lois, feenschach 1978 nebo Václav Kotěšovec, R168 Rekordy v PWC 1996. Nové je však spojení s návratem kamene.

Theme itself isn't very original. The similar problems were already published, e.g. Erich Bartel, K755 Problemkiste 130/2000. The dance of knight and rook in PWC we can find e.g. in Jorge J.Lois, feenschach 1978 or Václav Kotěšovec, R168 Rekordy v PWC 1996. But the blend with switchback is new.

ser-h-00-21 (series help-castling) (2+2)
PWC (Circe-Echange)

Manfred Rittirsch (Germany)
6th Comm 9th TT Chess Composition Microweb C 17.6.2002
No. 12

1.dxc3 2.bxa8S#

1.d3 2.b8Q#

1.d4 2.bxc8R#

1.dxe3 2.b8B#

Úloh s kombinací AUW a Albino jsem našel v databázi WinChloe pouhých 9. V této úloze je téma podáno velmi stroze, s maximální ekonomií času (což není vždy nejlepší). Přesto dobrý nápad.

In WinChloe database I've found only 9 blends of AUW and Albino. In this problem the theme is shown very abruptly, concisely, with maximal time economy (it isn't always the best). But it's a good idea.

ser-#2 (5+9)
Isardam

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.