Award of Mat-64 2000 - #2


(Translation to English by JL. Note Slovak signs for pieces - KDVSJP.)

Sútaže sa zúcastnilo 11 autorov s 19 skladbami priemernej kvality, z coho bolo 11 skladieb od 5 zahranicných úcastníkov. Prekvapila najmä vysoká úcast skladatelov z Ukrajiny, ktorí sútaž oboslali 9 skladbami. Vyznamenania som udelil v tomto poradí.

Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE, Bratislava, február 2001


There were 19 competing compositions of average quality by 11 composers, among them 11 problems by 5 participants from abroad. Especially a high number of works by Ukrainian composers was surprising, they sent in 9 compositions. I decided to award the problems as follows.

Juraj Brabec, International judge of FIDE, Bratislava, February 2001
Waldemar Mazul
1st Prize Mat-64 2000

Skladba s bohatým novostrategickým obsahom, ktorý je kombináciou zámeny funkcie tahu a zámeny hier. Hrozbové témy nájdeme vo fázach s dvojitou hrozbou, v ktorých vystupujú dve tematické obrany (striedavo ako úcinná a neúcinná) a vo fáze po 1.Jc4? vytvárajú s nimi zdvojenú Dombrovskisovu a Hanneliusovu tému. Táto fáza je však zároven prechodom do druhej casti skladby obsahujúcej zámenu hier, kde s dalšími dvoma fázami vrcholí trojfázovou zámenou dvoch matov. Tu zaujme najviac jednotná antiduálová hra po blokovaní pola d5 (žial, s výnimkou riešenia vo variante 1...Dxd5).

The problem with rich new-strategical content, combination of change of move functions and change of mates. Threat themes can be found in phases with double threat, where there are two defences thematical (alternating as defence and refutation) and in the phase after 1.Jc4? they create doubled Dombrovskis and Hannelius. This phase is also belonging to the second part of the problem containing change of mates - together change of 2 mates in 3 variations. Here you can be catched by unified dual avoidance after blocking of d5 (except 1...Dxd5 variation in solution, unfortunately...).

1.c4? (hr. 2.Jd8 A, Jc5# B)
1...Dxd5 a 2.Sxg4#
1...Jxd5! b

1.Sb3? (hr. 2.Jd8 A, Jc5# B)
1...Jxd5 b 2.e8D#
1...Dxd5! a

1.Jc4? (hr. 2.Dg8#)
1...Dxd5 a, Jxd5 b 2.Jd8 A, Jc5# B
1...Kxd5!

1.Jc6? (hr. 2.Dg8#)
1...Dxd5 a, Jxd5 b 2.Jcd8, Jd4#
1...dc!

1.Jd3! (hr. 2.Dg8#)
1...Dxd5 a, Jxd5 b 2.Jf4, Jdc5#
1...Kxd5, Ve5 2.Sb3, Vxe5#

#2 (10+11)

Jozef Taraba
2nd Prize Mat-64 2000

Úloha, v ktorej tri tahy cierneho v troch zvodnostných fázach cyklicky striedajú svoju funkciu úcinnej obrany, neobrany a neúcinnej obrany. Pritom po neúcinnej obrane nasleduje vždy mat, ktorý vystupuje ako hrozba v inej fáze a ktorý sa potom bezo zmeny zopakuje v riešení. Tým je docielená viacnásobná Hanneliusova téma. Spomienka na koniec sedemdesiatych rokov minulého storocia.

In this problem 3 black moves change their functions cyclically in three phases: defence, refutation, non-defence. Also after defence always follows the mate that threats in other phase and that is without change repeated in the solution. Thus we get multiplied Hannelius theme. Reminiscence of the end of the last century seventies.

1.Sxd5? (hr. 2.Je6#)
1...Sxc5 2.Sxe5#
1...Vc3!

1.Vc8? (hr. 2.Vxd5#)
1...Vxe4 2.Je6#
1...Sxc5!

1.Df8? (hr. 2.Sxe5#)
1...Vc3 2.Vxd5#
1...Vxe4!

1.Kxb7! (hr. 2.Jc6#)
1...Vc3, Sxc5, Vxe4
2.Vxd5, Sxe5, Je6#

#2 (10+12)

Vasyl Dyachuk
3rd Prize Mat-64 2000

Štvorfázový komplex s cyklom dvojitých hrozieb , trojfázovou zámenou v troch variantoch a viacerými zámenami funkcie tahov. Robustná pozícia, ktorej harmonizujúcim prvkom je boj o krytie polí d4, d5, e5.

Four-phase complex with cycle of double threats, three-phase change in three variations and multiple change of move functions. Robust position, the harmonising element is in the fight for guarding of d4, d5, e5.

1.Jxf3? (hr. 2.Jd2#)
1...Vd4, Ve5, Jd3 2.Vxd4, Vxe5, Dxd3#
1...b1J!

1.Jf4? (hr. 2.Dxe8 A, Dxa4# B)
1...Vc8!

1.Vh5? (hr. 2.Dxa4 B, Dd5# C)
1...Vd4, Ve5, Vb4
2.Dxe8 A, Dxe5, Dxb4#
1...Sf5!

1.Vdd3! (hr. 2.Dd5 C, Dxe8# A)
1...Vd4, Ve5, Jxd3, Vb4
2.Ve3, Dxa4 B, cd, Vxb4#

#2 (12+13)

Zoltan Labai
1st-2nd HM e. a. Mat-64 2000

Dve úlohy s reciprocnou zámenou funkcie hrozby a variantového matu. Kým c. 97 má zaujímavejšiu strategickú nápln, ...

Two works with reciprocal change of function threat - variation mate. While Labai's work has more interesting strategical motivation...

1.ab? (hr. 2.Jc4#)
1...Kxc5 2.J3f5#
1...Vh4!

1.Jg6! (hr. 2.Jf5#)
1...Kxc5 2.Jc4#

#2 (10+7)

Vasil Markovcij
1st-2nd HM e. a. Mat-64 2000

... c. 10 má naviac fázu s dvojitou tematickou hrozbou a tým pádom dva paradoxy D.

... Vasil's problem has one phase more with thematical double threat and thus plus two threat paradoxes.

1.Jb4? (hr. 2.De6 A, Dd5# B)
1...Kf5!

1.Jf4? (hr. 2.De6# A)
1...Kf5 a 2.Dd5# B
1...d5!

1.Jc7! (hr. 2.Dd5# B)
1...Kf5 a 2.De6# A

#2 (6+2)

Karol Mlynka
3rd HM Mat-64 2000

Mlynkova téma (cyklická zámena troch obranných motívov) v trochu mohutnej konštrukcii, ale so zaujímavými motívmi jednotlivých obrán: A - znemožnenie tahu priviazaním, B - priame krytie pola matovania, C - krytie pola matovania odviazaním.

Mlynka theme (cyclic change of three defence motives) in a bit massive construction, but with interesting motives of defences: A - pinning of threat piece, B - direct guarding, C - guarding by unpinning.

1.Vh4? (hr. 2.d3#)
1...Dxb2 A, Jc5 B, Sg4 C
2.Jxb2, Vb4, Sxd5#
1...d4 2.Sxe6#
1...Db1!

1.Vc8! (hr. 2.Jxe5#)
1...Dxb2 B, Jc5 C, Sg4 A
2.Jxb2, Vb4, Sxd5#
1...ef+, Dxd1+ 2.Kxf3, Kxd1#

#2 (12+12)

Ladislav Salai sr.
Comm Mat-64 2000

"Hra dvoch jazdcov v obrane", ale aj dvoch jazdcov v útoku, pravda, za pomoci bielej dámy. Jednoduché a pekné zámeny.

"Two knights' defence", but also two knights attacking, well, with the help of white queen. Simple and nice changes.

1.Df8? (hr. 2.Db4, Dxf7#)
1...Jc5 2.Dxc5#
1...Jd6!

1.Dxg7? (hr. 2.Dc3, Dxf7#)
1...Jd4 2.Dxd4#
1...Je5!

1.Sb4? zz
1...Jb~, Jf~ 2.Ja5 C, Jd6# A
1...ef!

1.fe? zz
1...Jb~, Jf~ 2.Jd2 D, Je5# B
1...b4!

1.Dg8! (hr. 2.Dxf7#)
1...Jc5, Jd4 2.Jd6 A, Je5# B

#2 (11+6)

Vasil Markovcij
Comm Mat-64 2000

Trojfázová zámena vo dvoch variantoch, z toho jedna poloreciprocná a dve obycajné zámeny dvoch matov.

Three-phase change in 2 variations, including on half-reciprocal change and two normal changes of two mates.

1.b8D? zz
1...J~, fe 2.e6, Je2#
1...Jc7!

1.Dd3? zz
1...J~, fe, Kxe5 2.Je2, Dxe4, b8D#
1...Jd4!

1.Jf1! zz
1...J~, fe, Kxe4 2.De3, Dg3, De3#
1...Vxe4 2.Je6#

#2 (11+5)

Emil Klemanic
Comm Mat-64 2000

Nárocná cyklická zámena obrán, ale so šachujúcimi úvodníkmi a v symetrickej pozícii.

Difficult cyclical transference of two mates, but with checking keys and in the symmetrical position.

1.Jd6+! Kd5 a, Ke5 b 2.Vxg5 A, Vxc5# B

1.Jf6+! Ke5 b, Kf5 c 2.Vxg5 A, Vxc5# B

1.Dxe3+! Kf5 c, Kd5 a 2.Vxg5 A, Vxc5# B

#2 (10+7)
3 solutions

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.