IVAN JAROLIN 50 C 31.3.2004

To celebrate the jubilee of its member Ivan Jarolín Slovak Organization of Chess Composition SOKS announces a competition in 2 sections:

Section A: Find at least 2 compositions by different authors published before January 1st 2003 with substantially different stipulations satisfying one of the following conditions:

a) their positions are the same

b) their positions differ in the type of the unit on the same square

c) their positions differ in position of the same unit (on different squares)

d) their positions differ by one added unit

e) their positions differ by the type of the board.

There must be at least 6 units in every composition. The compositions with the complete data of the publication should be sent to: Ivan Jarolin, Cernysevskeho 39, 851 01 Bratislava, Slovakia or by e-mail to ijarolin@centrum.sk.

In the award the preference will be given to the competing entries with a bigger difference in the stipulations and then with a bigger difference in times (of their publications). Change of the length (e.g. #2 and #5) is considered to be a smaller change, while change of the type of stipulation (e.g. #2 and h#2) is considered to be a bigger change. Fairy pieces and fairy conditions are allowed.

Section B: Create an original composition satisfying the same conditions as in A section (one of the "twins" being published before January 1st 2003 and composed by different author).IVAN JAROLÍN 50 C 31.3.2004

Slovenská organizácia kompozičného šachu SOKŠ vypisuje pri príležitosti okrúhleho jubilea svojho člena Ivana Jarolína, súťaž v týchto 2 oddeleniach:

Oddelenie A: Vyhľadajte minimálne 2 skladby od rôznych autorov uverejnené pred 1.1.2003, ktoré majú podstatne odlišné výzvy a okrem toho spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a) ich postavenia sú identické,

b) líšia sa druhom jedného kameňa na tom istom poli,

c) postavením toho istého kameňa (na rôznych poliach),

d) pridaním jedného kameňa,

e) zmenou šachovnice.

V každej skladbe musí byť aspoň 6 kameňov. Skladby s kompletnými údajmi o uverejnení zašlite na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na ijarolin@centrum.sk. Pri hodnotení sa vyššie umiestnia súťažné skladby s väčšou zmenou vo výzve a potom väčším časovým odstupom od seba. Zmena počtu ťahov napr. #2 a #5 je považovaná za menšiu zmenu a typu výzvy napr. #2 a h#2 za väčšiu zmenu. Prípustné sú skladby s exokameňmi aj exopodmienkami.

Oddelenie B: Vytvorte originál, ktorý bude spĺňať rovnaké podmienky ako v oddelení A (jedna z dvojice bola uverejnená pred 1. 1. 2003 a zároveň je od iného autora).

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.