Definície exoprvkov v Pate a Mate


Exoprvok a definícia
Abecedný šach (Alphabetic chess) - exopodmienka, podľa ktorej sú obe strany povinné hrať prvým kameňom, ktorý má legálny ťah, v poradí podľa algebraickej notácie a1, a2, ... a8, b1, b2, ..., h8.
Alfil - skokan (2,2).
Alibaba - alfil + dababa.
Amazonka - dáma + jazdec.
AMU - exošach, v ktorom kameň môže vykonať matujúci ťah, len ak je pred ním napadnutý práve jedným súperovým kameňom
Andernašský šach (Andernach Chess) - exošach, v ktorom kameň berúci iný kameň, získava jeho farbu. Prefarbená veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Annan (Southern chess) - exopodmienka, podľa ktorej kameň, pod ktorým z pohľadu príslušnej farby strany o rad nižšie iný vlastný kameň, preberá dočasne jeho pohyblivosť a pôsobnosť po dobu, kým tento polohový vzťah oboch kameňov trvá.
Antiandernašský šach (Antiandernach Chess) - exošach, v ktorom kameň vykonávajúci ťah bez brania mení farbu na opačnú. Prefarbená veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Anticirce (typ Calvet) - modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné, je však možné na poli znovuzrodenia. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Anticirce typ Cheylan - modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Anti-Einsteinov šach (Anti-Einstein chess) - exošach, v ktorom sa kamene okrem kráľa po svojom ťahu transformujú nasledovne. Po berúcom ťahu strácajú na hodnote v postupnosti D-V-S-J-P-P. Po neberúcom ťahu získavajú na hodnote v postupnosti P-J-S-V-D-D. Pešiak sa nepremieňa, pešiak stojaci na základnom rade môže urobiť ťah o 1, 2 alebo 3 polia a môže byť po dlhšom ťahu braný mimochodom.
Antiko (Antikontaktschach) – exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na žiadnom zo susedných polí cieľového poľa nenachádza vlastný alebo súperov kameň. Toto pravidlo neplatí pre ťah pešiakom.
Antilopa (Antelope) - skokan (3,4).
Antipatrolový šach (Antipatrol chess, elliuortap) - exopodmienka, podľa ktorej môže brať a šachuje len nekrytý kameň.
Antipodean Circe - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli vzdialenom o vektor (4,4) od poľa brania, pokiaľ je na šachovnici a prázdne.
Antisupercirce - modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na ktoréjoľvek iné voľné pole šachovnice okrem poľa brania. Pešiak znovuzrodený na 1. rade svojej strany nemá žiadnu pohyblivosť ani pôsobnosť, na 8. rade sa okamžite premieňa ešte ako súčasť ťahu s braním.
ARI (Andernach Chess Rex Inclusiv) - andernašský šach s doplňujúcou podmienkou, podľa ktorej sa zmena farby pri braní vzťahuje aj na kráľa. Pritom nemožno uskutočniť branie, pri ktorom by novonafarbený kráľ bol v šachu (takže polia v dosahu kráľa obsadené kameňmi opačnej strany možno kryť kameňmi rovnakej farby ako kráľ).
Berolina - exopešiak, ktorý šikmo ťahá a priamo berie. Všetky doplnky o dvojkroku, braní mimochodom a premene preňho platia.
Bezšachový šach (Checkless chess) - exopodmienka, v ktorej je jediným prípustným šachom mat.
Bicaptures - exopodmienka, je možné brať aj vlastné figúry a kráľa šachujú i vlastné kamene.
Bicolores - exopodmienka, podľa ktorej je kráľ šachovaný aj vlastnými kameňmi.
Biele circe parrain (White Circe Parrain) - exopodmienka Circe parrain aplikovaná len na brané biele kamene.
Biely abecedný šach (White Alphabetic chess) - exopodmienka, podľa ktorej je biely povinný hrať prvým kameňom, ktorý má legálny ťah, v poradí podľa algebraickej notácie a1, a2, ... a8, b1, b2, ..., h8.
Biely maximálnik (White Maximummer) - exopodmienka, podľa ktorej je biely povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy.
Big boy lion - lion na cikcakovitých líniách s jednotkovým ťahom (0,2).
Biliardový šach (Biliardschach) - exošach, v ktorom sa všetky kamene môžu na okraji šachovnice odrážat (kral o 1 pole ako strelec ako veža, jazdec napr. Jc5-a6-c7), pricom pri odraze o 90 stupnov sa nemení farba diagonály pohybu. Branie na okraji šachovnice nemusí ukoncovat tah, ten môže pokracovat aj dalej. Pribraní pešiakom na okraji šachovnice sa tento môže odrazit o 1 pole ako strelec. Pri premene pešiaka sa premenená figúra neodráža, návrat je možný u veže a aj u strelca pri odraze v rohu šachovnice. Vecné odrážanie je zakázané.
Black Sting Chess - exopodmienka, čierny kráľ má okrem zvyčajnej pohyblivosti i pohyblivosť cvrčka.
Blcha (Locust) - špeciálna preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň zoberie. Napríklad pri postavení: biely Ka1, Bb4, Be7, čierny Kf4, Bg4, Bg7. Teraz ani jeden z kráľov nie je v šachu (lebo za nimi nie sú voľné polia, kam by Bb4 resp. Bg7 skočili pri ich "braní") a sú možné tieto ťahy: Be7 (:g7)-h7, Ka1-a2, Ka1-b1, Bg7(:e7)-d7, Kf4-f5, Kf4-f3 a Kf4-g3.
Bratislavský šach (Bratislava chess) - exošach, v ktorom kráľ môže stáť v šachu, pokiaľ to nie je mat. Králi nemôžu stáť vedľa seba s výnimkou matu, mat kráľom je dovolený len ak na pole matujúceho kráľa pôsobí vlastný kameň a nepôsobí žiaden súperov okrem matovaného kráľa.
Bravý kameň (Capturing unit) - kameň, ktorý môže vykonávať iba ťahy s braním.
Circe - exošach, v ktorom sa braný kameň znovuzrodí na poli, na ktorom bol na začiatku partie rovnaký kameň tej istej farby. Pritom veže, strelci a jazdci sa znovuzrodia na poli rovnakej farby, ako je pole brania, pešiak na tom istom stĺpci, ako je pole brania. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom, branie je ortodoxné (bez znovuzrodenia). Znovuzrodený pešiak môže robiť dvojkrok, veža rošádu. Exokamene sa znovuzrodia na poli premeny na rovnakom stĺpci ako pole brania, neutrálne kamene podľa toho, ktorá strana ich brala, na opačnej strane.
Circe Assassin - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí aj v prípade, že jeho Circe pole je obsadené, v takom prípade sa kameň z tohoto poľa odstráni zo šachovnice.
Circe Equipollent - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli stredovo súmernom s východzím poľom berúceho kameňa v symetrii podľa poľa brania, pokiaľ je na šachovnici a prázdne.
Circe mutant (Circe clône) - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň pred znovuzrodením zmení na rovnaký druh ako berúci kameň.
Circe Parrain - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň presunie paralelne s nasledovným ťahom strany, ktorej patril a tam sa súčasne s týmto ťahom znovuzrodí, pokiaľ toto pole leží na šachovnici a je voľné. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom alebo leží mimo šachovnice, kameň sa nezrodí. Znovuzrodený pešiak na druhom rade môže robiť dvojkrok, veža na základnom poli rošádu.
Circe rex inclusiv - modifikácia Circe, v ktorej sú Circe pravidlá rozšírené aj na kráľov, šachom je len hrozba uskutočniť branie kráľa pri ktorom by bol odstránený zo šachovnice.
Circe teleporty (Phantom Chess) - exopodmienka, podľa ktorej každý kameň (okrem kráľa) môže chodiť a pôsobí navyše k poľu, na ktorom stojí, ešte aj zo svojho circe poľa.
modifikácia Circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na svoje pole znovuzrodenia a hneď potom zmení svoju farbu.
Cvrček (Grasshopper) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na pole tesne za preskočený kameň.
Cvrček meniaci farby prekážky (Chopper) - modifikácia cvrčka, kameň, ktorý preskočí, zmení farbu na opačnú.
Cvrček-2 (Grasshopper-2) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom presne na druhé pole za preskočený kameň.
Cvrček-3 (Grasshopper-3) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom presne na tretie pole za preskočený kameň.
Červia diera (Wormhole) – pole, umožňujúce kameňu, ktorý naň vstúpi, okamžite sa „vynoriť“ ako súčasť ťahu z inej, ľubovoľnej červej diery.
Čierne prenasledovanie (Black Follow-my-leader) - exopodmienka, podľa ktorej čierny ak môže, tak musí ťahať na pole, ktoré biely opustil predchádzajúcim ťahom.
Čierny equipollent (Black Equipollent) - exopodmienka, podľa ktorej čierny, pokiaľ môže, musí vykonávať ťah rovnakej dĺžky a smeru, ako urobil biely. Pokiaľ nemôže, ťahá ľubovoľne.
Čierny musí brať (Black must capture) - čierny môže vykonávať len ťahy s braním.
Čierny musí brať, ak môže (Black captures preferred) - čierny môže najskôr vykonávať ťahy s braním, ak ich má k dispozícii. Ak nemá, môže hrať ľubovoľne.
Čierny musí šachovať (Black Must Check, Ultraschachzwang) - exopodmienka, čierny môže robiť v priebehu rešenia len šachujúce ťahy.
Čínska ruža (Chinese Rose) - chodí ako ruža, berie a šachuje na línii ruže za prvým kameňom, ktorý jej stojí v ceste
Čínsky had (Chinese Snake) - metafigúra, ktorá ťahá ako had, berie a šachuje na línii hada za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Dababa - skokan (0,2).
Delfín (Dolphin) - cvrček + klokan.
Dôkazová partia n-tým ťahom - postavenie po n-tom ťahu (proof game in n moves) - výzva, podľa ktorej je treba skonštruovať partiu zo základného postavenia do pozície diagramu, ktorá má presne n ťahov.
Dummy - exokameň, ktorý neťahá a nepôsobí, len stojí. Prerušuje líniové figúry, môže byť preskočený preskakujúcimi figúrami, môže byť braný.
Duplex - skladba, ktorej výzva sa vzťahuje aj na bieleho aj na čierneho.
Dvojcvrček (Double Grasshopper) - exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov cvrčka, prvý z nich musí byť bez brania.
Dvojnásobný vežový lion (Double Rook Lion) - exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov vežového liona, prvý z nich musí byť bez brania.
Eiffelov šach (Eiffel Chess) - exošach, v ktorom kamene paralyzujú určené súperove kamene, ktoré napádajú, podobne ako v Madrasi. Základný Eiffelov šach má paralýzu v cykle p-J-S-V-D-p, je možné ju definovať ináč vo výzve.
Einsteinov šach (Einstein chess) - exošach, v ktorom sa kamene okrem kráľa po svojom ťahu transformujú nasledovne. Po neberúcom ťahu strácajú na hodnote v postupnosti D-V-S-J-P-P. Po berúcom ťahu získavajú na hodnote v postupnosti P-J-S-V-D-D. Pešiak sa nepremieňa, pešiak stojaci na základnom rade môže urobiť ťah o 1, 2 alebo 3 polia a môže byť po dlhšom ťahu braný mimochodom.
Elefant - dáma + tátoš.
Elefantový lion (Elephant Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa po línii dámy alebo tátoša na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Equihopper - preskakujúca figúra, pohybuje sa skokom stredovo súmerne ponad ľubovoľný kameň, pokiaľ sa na línii skoku nenachádza žiaden iný kameň.
Equipolentné anticirce (Equipollents Anticirce) - modifikácia anticirce, v ktorej sa berúci kameň znovuzrodí na poli stredovo súmernom podľa poľa brania s východzím poľom ťahu. Napr. Pa2xb3(Pc4).
Exkluzívny šach (Exclusive chess) - exopodmienka, podľa ktorej nemožno vykonať matujúci ťah ak je možné matovať viac ako jedným spôsobom.
Fantómový šach (Ghost chess, Phantômes) - exošach, v ktorom sa braný kameň neodstráni zo šachovnice, ale čaká na svoje znovuzrodenie. Znovuzrodí sa na poli brania po odchode breúceho kameňa a je ďalej nebrateľný. V prípade opakovaného brania na jednom poli sa kamene vynárajú v opačnom poradí, než boli brané.
Fers - skokan (1,1).
Gnu - kombinovaná figúra, jazdec + ťava.
h#n - pomocný mat n-tým ťahom (helpmate in n moves) - výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou matuje najneskôr n-tým ťahom.
h==n - pomocný dvojpat n-tým ťahom (help-doublestalemate in n moves) - výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely s jeho pomocou dosiahne najneskôr n-tým ťahom pozíciu v ktorej sú obe strany v pate.
Haanov šach (Haaner chess) - exošach, v ktorom po každom ťahu ostáva na východzom poli diera, na ktorú nemožno viac vstúpiť a ani líniové kamene nemôžu ťahať cez toto pole s dierou.
Had (Snake) - líniová exofigúra, ktorá sa pohybuje po krivočiarej línii tvorenej striedavo pohybmi fersa a vezíra, prvé pole línie je (1,1) od východzieho poľa ťahu, druhé (2,1), tretie (3,2), štvrté (4,2) atď.
hd#n - pomocný priamy mat n-tým ťahom (Help Direct Mate in n moves) - čierny vykoná 1 ťah tak, aby vznikla pozícia priameho matu (n-1)-ým ťahom.
Hliadkový šach (Sentinelles) - exošach, v ktorom každá ťahajúca figúra (nie pešiak) po svojom ťahu z 2. až 7. radu zanecháva na východiskovom poli tohto ťahu pešiaka svojej farby, s výnimkou situácie, keď táto strana už má na šachovnici 8 pešiakov.
Horizontálna valcová šachovnica (Horizontal Cylindric Board) - šachovnica stocená do tvaru valca tak, aby 1. a 8. rad boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na h7. Základné postavenie partie je nemožné.
hr#n - bipomocný mat n-tým ťahom - výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou matuje najneskôr n-tým ťahom, pritom aj čierny musí mať možnosť matovať po (n-1)-om ťahu bieleho.
hs#n - pomocný samomat n-tým ťahom (helpselfmate in n moves) - biely začne a s pomocou čierneho dosiahne n-tým ťahom postavenie, v ktorom ho čierny musí matovať.
Chameleón (Chameleon) - exofigúra, ktorej pohyblivosť a pôsobnosť sa po každom jej ťahu cyklicky mení v poradí D-J-S-V-D
Chameleónsky šach (Chameleon chess) - exošach v ktorom sú všetky ortodoxné kamene nahradené chameleónmi, každá premena musí byť na chameleóna.
Charybda (Charybdis) - metafigúra, ktorá chodí ako moa a pôsobí ako moová blcha.
Imitátor - exokameň, ktorý imituje každý ťah oboch strán (robí súčasne s ťahom kameňov rovnobežný ťah rovnakej dĺžky). Neberie, nedáva šach, je nebrateľný. Ak nie je možné imitovať akýkoľvek ťah, tento ťah je nemožný, toto platí i pre teoretické branie kráľa. Pešiak sa môže premeniť na imitátora
Inverzné circe (Circe inverse, Vertical Mirror Circe) - modifikácia circe, v ktorej sa kamene znovuzrodia na poliach súmerných podľa zvislej osi s normálnymi circe poliami.
Inverzný hliadkový šach (Sentinelles en Pion adverse) – modifikácia hliadkového šachu, namiesto pešiakov ťahajúcej strany sa objavujú na šachovnici pešiaci strany opačnej.
Isardam - exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) vedúci k paralýze podľa podmienky Madrasi ilegálny.
Jež (Zero) - skokan (0,0).
Joker - kameň, ktorý získava pohyblivosť a pôsobnosž kameňa, ktorý ťahal ako posledný.
Kamikadze kameň (Kamikaze unit) - pri braní, na ktorom sa zúčastní (ako berúci alebo braný kameň), sa odstránia zo šachovnice oba kamene.
Kamikadze šach (Kamikaze chess) - exošach, v ktorom sa pri každom braní okrem brania kráľom odstránia zo šachovnice oba kamene, braný aj berúci.
Kentaurský kráľ - kameň s funkciou kráľa, ktorý sa striedavo pohybuje ako jazdec a kráľ. V diagramovom postavení si môže pohyblivosť zvoliť.
Klokan (Kangaroo) - preskakujúca figúra, ktorá sa pohybuje ako cvrček skokom cez 2 kamene na pole tesne za nimi. Napr. pri postavení KLa2, KLa3, KLa4, KLc5, KLe7 sú možné tieto ťahy: KLa2-a5, KLa4-a1, KLa3-f8.
Klokanový lion (Kangaroo Lion) - modifikácia klokana, ťah môže zakončiť na ľubovoľnom poli na línii za druhým preskakovaným kameňom, nielen tesne za ním.
Klokanový orol (Kangaroo Eagle) - modifikácia klokana, nad druhým preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Kobylka (Non-Stop-Equihopper) - preskakujúca figúra, pohybuje sa skokom stredovo súmerne ponad ľubovoľný kameň.
Köko - exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na niektorom z 8 susedných polí cieľového poľa nachádza aspoň jeden kameň.
Kontracvrček (Contragrasshopper) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú líniu za týmto kameňom.
Korzár - skokan (2,5).
Kráľovský kameň (Royal unit) - kameň s funkciou kráľa, nemožno ho ponechať v ohrození.
Kukučie circe (Circé Coucou) - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na východiskové pole berúceho kameňa. Pri braní pešiaka figúrou sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí neberúca strana. Pokiaľ by aspoň pri jednej voľbe mohol vzniknúť šach kráľovi berúcej strany, branie nie je možné.
Kuskus circe (CousCous Circé) - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na východiskové pole berúceho kameňa. Pri braní pešiaka figúrou sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí berúca strana.
Lenivý kráľ (Lazy king) – kráľ, ktorý môže ťahať iba keď dostane šach.
Leo - čínska dáma, pao + vao.
Lion - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom. Napríklad pri postavení Lia1, Lia6, Lid4 sú možné tieto ťahy: Lia1-a7, Lia1-a8, Lia1-e5, Lia1-f6, Lia1-g7, Lia1-h8.
Los (Moose) - modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
L-Zebra - zebra s dodatočnou podmienkou, že ťah z poľa X na pole Y je možný len vtedy, keď aspoň na jednej ceste tvaru L z poľa X na pole Y stojí práve 1 kameň. Teda ak na každej z nich alebo nestojí žiaden alebo stoja aspoň 2, ťah nie je možný. Napríklad pri postavení LZa2,pb4,pc4 je možný ťah LZa2-c5, pretože na ceste a2-c2-c5 stojí práve 1 kameň (pc4). Naproti tomu ťah LZa2-d4 je nemožný, lebo na ceste a2-a4-d4 stoja až 2 kamene a na ceste a2-d2-d4 žiaden.
Madrasi - exošach, v ktorom každý kameň okrem kráľov, ktorý sa nachádza na poli napadnutom rovnakým kameňom opačnej farby, je paralyzovaný, čo znamená, že stráca svoju pohyblivosť (aj pôsobnosť) okrem schopnosti paralyzovať. Keď sa paralýza zruší, kameň opäť nadobúda svoje pôvodné vlastnosti. Madrasi RI je Madrasi s rozšírením pravidiel o paralýze aj na kráľov. (Títo teda môžu stáť na poliach vedľa seba, lebo sú vzájomne paralyzovaní.)
MAFF – exopodmienka, podľa ktorej v mate musi mat matovaný kráľ presne jedno voľné pole. Matovaná strana musí mat práve jednu možnosť odvrátiť šach - ústup kráľa na toto voľné pole. Mat bez voľného poľa kráľa je ilegálny, akýkoľvek ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu je zakázaný.
Magická šachovnica (Magic board) – šachovnica, na ktorej je každé pole magické, t.j. akýkoľvek ťah akéhokoľvek kameňa okrem kráľov mení jeho farbu.
Magický kameň (Magic unit) - mení farbu kameňov okrem kráľov a iných magických kameňov, a to týchto: 1. kameňa, ktorý pred ľub. ťahom nebol v pôsobnosti m.k. a týmto ťahom sa dostane do pôsobnosti m.k., 2. kameňa, ktorý pred svojím ťahom bol v pôsobnosti m.k. a po svojom ťahu v pôsobnosti m.k. zostal, 3. kameňa, ktorý pred ťahom m.k. bol v jeho pôsobnosti a po ťahu m.k. v nej ostal, pritom však m.k. už naň musí pôsobiť po inej línii. Pri šachu magickým kameňom je jeho magická sila po dobu odpovedi na tento šach zrušená, t.j. napr. kameň prerušujúci líniu šachu nemení farbu. Magický pešiak sa premieňa na magické kamene.
Mao - plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že ortogonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Mao-lion - preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa plazí mao.
Maová blcha – bravá figúra, ktorá sa pohybuje k prekážke ako vezír a za prekážkou ako fers (t.j. zmení smer ťahu o 45 stupňov), pričom prekážkou musí byť kameň opačnej farby, ktorý berie, a cieľové pole ťahu musí byť voľné. Ak je prekážkou kráľ a cieľové pole maovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu.
Mars circe - exopodmienka, podľa ktorej sa branie vykonáva nasledovným spôsobom: berúci kameň sa najskôr premiestni na svoje východiskové pole (tak ako je definované v definícii Circe) a odtiaľ normálnym spôsobom vykoná branie. Hrozba takýmto spôsobom zobrať kráľa je šach.
Masand - exopodmienka, podľa ktorej kameň, ktorý svojím ťahom priamo napadne čierneho kráľa, mení farbu všetkých ním napadnutých alebo pokrytých kameňov okrem kráľov.
Maximálnik (Maximummer) - exopodmienka, podľa ktorej je čierny (ak nie je povedané ináč) povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy. Pritom napr. ťah strelca o 2 polia má dĺžku 2x1,414.
Messigny - exošach, v ktorom môžu obe strany namiesto tahu navzájom vymenit dva kamene rovnakej hodnoty opacných farieb (aj králov). Ten istý kamen nemožno vymenit v dvoch po sebe idúcich poltahoch.
Metafigúra (Metapiece) - exokameň, ktorého pohyblivosť bez brania na jednej strane a pohyblivosť braním a spôsob šachovania na druhej strane sa odlišujú. Metafigúrou je napr. pao.
Metafigúra vezír-fers (Metapiece Wazir-Fers) - exokameň, ktorý ťahá bez brania ako vezír a berie a šachuje ako fers.
Moa - plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že diagonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Moa-lion - preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa plazí moa.
Mono-Heffalumps - exopodmienka podľa ktorej kamene, ktoré sa navzájom kryjú, nemôžu brať a nešachujú po línii ich vzájomného krytia.
Monochromatický šach (Monochromatic chess) - exopodmienka, podľa ktorej sú legálne len ťahy medzi poliami rovnakej farby, toto sa vzťahuje aj na teoretické branie kráľa. (Napr. jazdec vôbec nemôže uskutočniť ťah.)
Moová blcha – bravá figúra, ktorá sa pohybuje k prekážke ako fers a za prekážkou ako vezír (t.j. zmení smer ťahu o 45 stupňov), pričom prekážkou musí byť kameň opačnej farby, ktorý berie, a cieľové pole ťahu musí byť voľné. Ak je prekážkou kráľ a cieľové pole moovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu.
Mutujúci kráľ (Transmuting King) - pokiaľ nie je v šachu, pohybuje sa ako normálny kráľ, v šachu má pohyblivosť šachujúceho kameňa. Pri šachu pešiakom na základnom rade môže ťahať ako pešiak o 1, 2 alebo 3 polia.
Nao - čínsky tátoš, ťahá ako normálny tátoš, berie a šachuje na línii tátoša za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Napádnik (Black Attacker, Angreifer) - exopodmienka, podľa ktorej čierny, pokiaľ môže, musí napadnúť kameň bieleho, ktorý práve ťahal. Pokiaľ nemôže, ťahá ľubovoľne.
Nestály kameň (Volage) - taký kameň okrem kráľa, ktorý mení farbu po prvom ťahu, ktorým mení farbu polí, po ďalších zmenách farby poľa už svoju farbu nemení. Novovzninuté kamene (veža, pešiak) majú všetky prípadné práva ako pôvodné kamene, ktoré sa zatiaľ nehýbali (rošáda, dvojkrok). Nemožno robiť rošádu, pokiaľ by znamenala samošach.
Neutrálny kameň (Neutral unit) - kameň, s ktorým môže pohybovať aj šachovať obe strany, možno ním brať kamene druhej strany aj neutrálne kamene.
Nórsky šach (Norsk sjakk) - exopodmienka, podľa ktorej sa ťahajúca dáma zmení na jazdca a naopak, ťahajúca veža na strelca a naopak. Ďalej sa môžu brať len kamene rovnakej hodnoty navzájom, králi teda vôbec nemôžu brať. Šach je ortodoxný.
Obojstranný maximálnik (Double Maximummer) - exopodmienka, podľa ktorej je sú obe strany povinné vykonávať geometricky najdlhšie ťahy.
Okapi - jazdec + zebra.
Opačné circe (Mirror Circe) - modifikácia circe, pri ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli, ako keby bol opačnej farby.
Orol (Eagle) - modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Pao - čínska veža, ťahá ako normálna veža, berie a šachuje na línii veže za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Paralyzujúci kameň (Paralysing unit) - exokameň, u ktorého je schopnosť brať a šachovať nahradená schopnosťou paralyzovať kamene opačnej strany tak, že tieto nemôžu ťahať, brať ani šachovať, nestrácajú však schopnosť paralýzy.
Patrolový kameň (Patrol unit) - môže brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Patrolový šach (Patrol chess) - exopodmienka, podľa ktorej môže kameň brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Plazivý alfil ((1,1)-(1,1) decomposed leaper) - plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako alfil s tým, že stredné diagonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Pongráczovo Circe (Pongrácz Circe) - modifikácia circe, podľa ktorej sa braný kameň premiestňuje na svoje pole znovuzrodenia aj vtedy, keď je toto pole obsadené ľubovoľným, či už vlastným alebo súperovým kameňom, vrátane kráľa. V takom prípade sa aj tento kameň premiestni na svoje circe pole a pokiaľ je toto pole obsadené, premiestňovanie pokračuje, kým sa posledné znovuzrodenie neuskutoční na neobsadenom poli. V prípade, že vznikne nekonečné premiestňovanie dvoch kameňov s rovnakým circe poľom, ide o remízu.
Pozorujúci kameň (Observing unit) - kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Prešporský kráľ (Pressburger King) - kráľ, ktorý pri napadnutí súperovým kameňom musí vykonať ťah, pričom definitívne získava pohyblivosť kameňa, ktorý ho napadol a navždy stráca funkciu kráľa.
Princezná (Princess) - strelec + jazdec.
Proca retraktor (Proca Retractor) - výzva, podľa ktorej biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k jeho spätným ťahom, aby určeným počtom spätných ťahov dosiahlo postavenie, v ktorom je možné splniť doplnkovú výzvu (obyčajne #1). Pri spätnom braní volí typ braného kameňa strana, ktorá vykonáva branie. Čierny sa môže brániť i dosiahnutím postavenia, v ktorom môže on sám splniť doplnkovú výzvu hrou vpred.
Prstencová šachovnica (Anchor ring) - šachovnica, ktorá má zlepený prvý a posledný rad aj prvý a posledný stĺpec.
r#n - reflexný mat n-tým ťahom (reflex mate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat.
Radiálny skokan - preskakujúca bodová figúra, ktorá sa pohybuje na ktorékoľvek iné pole s rovnakou vzdialenosťou od prekážky ako prekážka od východiskového poľa. Prekážkou môže byť pritom iba súperov kameň.
Rao (Chinese Rose) - čínska ruža, ťahá ako normálna ruža, berie a šachuje na línii ruže za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Republikánsky šach (Republican chess) - exošach, ktorý sa hrá bez kráľov. Každá strana môže po svojom ťahu postaviť súperovho kráľa na ľubovoľné voľné pole, pokiaľ je na tomto poli v mate a toto postavenie (t.j. mat) sa od legálneho líši len neprítomnosťou druhého kráľa na šachovnici.
Retraktor typ Proca (Proca retractor) - retraktor, v ktorom biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k takým spätným ťahom, aby po určenom počte ťahov vznikla pozícia, ktorej je možné splniť doplnkovú výzvu. Pritom je možné vykonávať len legálne spätné ťahy, pri spätnom braní typ braného kameňa určuje strana vykonávajúca toto spätné branie.
Richardovská dáma (Richard Queen) - exofigúra, ktorá má pohyblivosť dámy a navyše môže zobrať vlastný kameň, vtedy sa zmení na jazdca.
Rozložený skokan (x,y)-(z,t) ((x,y)-(z,t) decomposed leaper) - plazivá figúra, ktorá ťahá a pôsobí na polia s jednou súradnicou odlišnou o x+z a druhou o y+t od jej poľa, pokiaľ je voľné pole s jednou súradnicou odlišnou o x a druhou o y od jej poľa. Napr. mao je rozložený skokan (0,1)-(1,1).
Ruža (Rose) - líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, ktorá sa pohybuje po vrcholoch vypuklého osemuholníka.
Ružový cvrček (Rose-hopper) - preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka, ale na líniach ruže. Napríklad pri postavení RCa2,RCa8,RCd5 sú možné ťahy RCa8-c3 (cez c7 a RCd5), RCa8-f6 (cez b6 a RCd5), RCa2-f4 (cez b4 a RCd5) a RCa2-c7 (cez c3 a RCd5).
Ružový klokan (Rose Kangaroo) - preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti klokana, ale na líniach ruže. Napríklad pri postavení RKc4, RKg4, RKh2 je možný ťah RKh2-b2 (cez RKg4, e5 a RKc4).
Ružový lion (Rose Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách ruže skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
s#n - samomat n-tým ťahom (selfmate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom.
SAT - exošach, v ktorom je strana v šachu, pokiaľ jej kráľ môže urobiť šach podľa ortodoxných pravidiel.
Scylla – metafigúra, ktorá chodí ako mao a pôsobí ako maová blcha.
semi-r#n - semireflexný mat n-tým ťahom (semireflex mate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom je len čierny povinný využiť možnosť dať jednoťahový mat.
Sentinelles x/y - exošach, v ktorom každá ťahajúca figúra (nie pešiak) po svojom ťahu z 2. až 7. radu zanecháva na východiskovom poli tohto ťahu pešiaka svojej farby, s výnimkou situácie, keď by počet bielych pešiakov na šachovnici prekročil x a počet čiernych pešiakov prekročil y.
ser-=n - sériovoťahový pat n-tým ťahom (series stalemate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby posledným čierneho spatoval. Pritom nesmie šachovať.
ser-auto=n - sériovoťahový autopat n-tým ťahom (series autostalemate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby sa posledným z nich sám spatoval. Pritom nesmie šachovať.
ser-h#n - sériovoťahový pomocný mat n. ťahom (series helpmate in n moves) - výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou tak, aby ho po poslednom z nich biely mohol matovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
ser-h=n - sériovoťahový pomocný pat n.ťahom (series helpstalemate in n moves) - výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou tak, aby ho po poslednom z nich biely mohol spatovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
ser-r#n - sériovoťahový reflexný mat n-tým ťahom (series reflex mate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho mal čierny možnosť dať mu mat. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
ser-s#n - sériovoťahový samomat n-tým ťahom (series selfmate in n moves) - výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho mu čierny musel dať mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
Siamské kamene (Siamese units) - skupina rovnakých kameňov, ktoré všetky ťahy vykonávajú súčasne. Ich spoločný ťah je nemožný ak aspoň jeden z nich ho nemôže vykonať.Ak je braný jeden z nich, odstránia sa zo šachovnice aj ostatné. Napr. siamskí jazdci SJa1/e4 môžu urobiť tieto ťahy: SJc2/g5, SJb3/f6.
Siamskí králi (Siamese Kings) - exopodmienka s viacerými kráľmi na šachovnici, podľa ktorej je strana v mate, ak nemôže odvrátiť všetky šachy svojim kráľom.
Single box - exopodmienka, podľa ktorej sa pešiak môže premeniť len na už branú figúru, strana nemôže mať na šachovnici viac ako 1 dámu, 2 veže, 2 strelcov a 2 jazdcov. V type 1 nemožno vykonať pešiakom ťah na 8. rad, ak by sa nemal na čo premeniť. V type 2 pešiak, ktorý sa nemôže premeniť, zostáva nepremenený a nehybný, premení sa okamžite v tej chvíli, keď je braná figúra jeho farby, na túto figúru.
Sirota (Orphan) - exokameň, ktorý je sám o sebe nepohyblivý. Po napadnutí súperovým kameňom získava jeho pohyblivosť a tú má po celú dobu napadnutia. Takto je možné pohyblivosť rôznych kameňov prenášať aj na ďalšie siroty celou reťazou sirôt, v ktorej sa striedajú ich farby.
Skokan (x,y) ((x,y)-leaper) - bodová figúra, ktorá ťahá a pôsobí na polia s jednou súradnicou odlišnou o x a druhou o y od jej poľa. Napr. jazdec je skokan (1,2).
Slabý patrolový kameň (Weak patrol unit) - môže brať, šachuje a pokrýva, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany. Pritom na začiatku každého reťazca kameňov, ktorý spôsobuje pokrytie daného slabého patrolového kameňa, musí byť iný ako slabý patrolový kameň.
Squirrel - alfil + jazdec + dababa.
Stacionárny kameň (Stationary unit) - kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Strelcová blcha (Bishop Locust) - špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách strelca.
Strelcový cvrček (Bishopper) - preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka, ale len na líniách strelca.
Strelcový lion (Bishop Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch strelca na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Strelcový los (Bishop Moose) - modifikácia strelcového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Strelcový vrabec (Bishop Sparrow) - modifikácia strelcového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 135 stupňov.
Strict Circe - modifikácia circe, pri ktorej nie je branie možné, pokiaľ pole znovuzrodenia braného kameňa nie je voľné.
Súbojový šach (Duellantenschach) - exopodmienka, podľa ktorej každá strana môže hrať len jedným kameňom, ktorý si vyberá pri svojom prvom ťahu, ostatné kamene len pôsobia vzhľadom ku súperovmu kráľovi. Ak pôvodne vybraný kameň nemá legálny ťah (bol braný, viazaný, je šach, ktorý nemôže zrušiť a pod.), môže si táto strana vybrať iný kameň, ktorým ďalej ťahá.
Supercirce - druh circe, pri ktorom strana vykonávajúca branie stavia kameň na ktorékoľvek pole šachovnice. Kráľa nemožno brať, pešiak premiestnený na prvý rad sa z nej môže dostať len ďalším premiestnením, na poslednom rade sa premieňa podľa vôle berúcej strany. Podľa zváženia berúcej strany možno kameň aj odstrániť zo šachovnice.
Supermutujúci kráľ (Super-transmuting King) - mutujúci kráľ, ktorý v šachu získava pohyblivosť šachujúceho kameňa a ponecháva si ju po tom, čo úspešne odvráti šach. V tom momente stráca svoju kráľovskú funckiu a hra pokračuje bez kráľovského kameňa na jeho strane.
Superpao - ťahá ako normálna veža, berie a šachuje na vežovej línii za dvomi kameňmi.
Superpešiak (Superpawn) - exokameň, ktorý je rozšírením pešiaka, môže vykonať ľubovoľný počet ťahov pešiaka v jednom smere naraz, napr. b2-d4-e5xf6. Branie mimochodom je u neho zrušené.
Symetrické circe (Symmetry Circe) - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli (pokiaľ je toto pole voľné) stredovo súmernom podľa stredu šachovnice s poľom brania.
Šarlatán (Erlking) - vezír + fers.
Škrečok (Hamster) - modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 180 stupňov.
Špirálový jazdec (Spiralspringer) - líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, jednotlivé jednotkové ťahy sú rozložené špirálovite okolo ortogonálnej osi. Napr. ŠJa1 može robiť ťahy po líniach a1-c2-a3-c4-..., a1-b3-c1-d3-..., a1-c2-e1-g2 a a1-b3-a5-b7.
Štafetový šach (Stafettenschach) - exopodmienka, podľa ktorej musí každý kameň svoje ťahy robiť v rade za sebou a pokiaľ raz skončí, už nemôže znovu začať. Výnimkou je, keď žiaden iný kameň nemá legálny ťah. Premenená figúra sa považuje za rovnaký kameň ako pešiak, rošáda je ťah kráľa.
Take & Make - exopodmienka, podľa ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci vykoná dodatočný ťah bez brania podľa pohyblivosti braného kameňa. Ak tento dodatočný ťah nie je možný, je aj samotné branie ilegálne. Pešiak dodatočne ťahajúci na pole premeny sa musí bezprostredne premeniť, umiestnenie pešiaka na svoj prvý rad je ilegálne. Šach a mat je ortodoxný (podmienka možného ťahu po teoretickom braní kráľa neplatí).
Tátoš (Nightrider) - líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, ktorá sa pohybuje po priamych líniách.
Tátošová blcha (Nightrider Locust) - špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách tátoša.
Tátošový cvrček (Nightriderhopper) - preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka na tátošových líniách.
Tátošový lion (Nightrider Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch tátoša na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Ťava (Camel) - skokan (1,3).
Ťavový cvrček (Camelrider-hopper) - preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka na líniách s poľami vzdialenými od seba (1,3). (Ťavový cvrček má rovnaký vzťah ku ťave ako tátošový cvrček ku jazdcovi.)
UIA - pri mate musí byť práve jeden kameň matujúcej strany v pôsobnosti matujúceho kameňa. Mat, pri ktorom v pôsobnosti matujúceho kameňa nie je ani jeden alebo je viacero bielych kameňov, je ilegálny. Ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu, je zakázaný.
Ultrapatrolový šach (Ultrapatrol chess) - exopodmienka, podľa ktorej môže kameň ťahať, brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Beamtenschach - exopodmienka, podľa ktorej len napadnutý kameň môže ťahať, brať alebo šachuje, všetky kamene si zachovávajú schopnosť napádať súperove kamene.
Valcová šachovnica (Vertical Cylinder Board) - šachovnica stočená do tvaru valca tak, aby stĺpce 'a' a 'h' boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na a2.
Vao - čínsky strelec, ťahá ako normálny strelec, berie a šachuje na línii strelca za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Veľká ťava (Camelrider) - líniová figúra s jednotkovým ťahom ťavy, ktorá sa pohybuje po priamych líniách.
Veľká zebra (Zebrarider) - líniová figúra s jednotkovým ťahom zebry, ktorá sa pohybuje po priamych líniach.
Vezír (Wazir) - skokan (0,1).
Vežová blcha (Rook Locust) - špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách veže.
Vežový cvrček (Rook-hopper) - preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka, ale len na líniách veže.
Vežový kontracvrček (Rook Contragrasshopper) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú líniu za týmto kameňom.
Vežový lion (Rook Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Vežový los (Rook Moose) - modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Vežový orol (Rook Eagle) - modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Vežový superlion (Rook Superlion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za druhým preskočeným kameňom.
Vogtlandský šach (Vogtland chess) - exošach, pri ktorom je strana v šachu, pokiaľ je napadnutý kráľ opačnej strany.
Vrabec (Sparrow) - modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 135 stupňov.
Vulkanické circe (Volcanic Circe) - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň rodí na svojom poli znovuzrodenia, ale pokiaľ je toto pole obsadené, zostáva skrytý pod kameňom, ktorý na ňom stojí. Akonáhle tento stojaci kameň odtiahne, znovuzrodený kameň sa vynorí a začne pôsobiť. Keď je braných viacero kameňov s rovnakým circe-poľom, vynárajú sa postupne tak, že prvý ten, ktorý bol braný posledný.
Výmenné circe (Platzwechselcirce, PWC) - modifikácia circe, pri ktorej si braný a berúci kameň vymenia miesta. Pešiak môže stáť na svojom prvom rade, môže sa však z neho dostať len ďalším braním, nie vlastným ťahom. V prípade premiestnenia na svoj posledný rad sa premieňa podľa voľby strany, ktorá brala.
Vymieňajúci králi (Swapping kings) - exopodmienka, v ktorej si po napadnutí súperovho kráľa ťahom jednej zo strán králi vymenia miesta a šach sa posudzuje až po tejto výmene.
Vymierací šach (Extinction chess) - exopodmienka, v ktorej je strana v šachu, pokiaľ je napadnutý posledný kameň niektorého typu na šachovnici.
Wandelschach bez zmeny farby - exošach, v ktorom neexistujú normálne premeny, ale kamene ťahajúce na polia na 1., 2., 7. a 8. rade sa menia na kamene, ktoré na týchto poliach stáli v základnom postavení, avšak bez zmeny farby. Pokiaľ takto vznikne viacero kráľov, hrá sa podľa pravidiel Rex Multiplex.
Xao - čínska figúra s jednotkovým krokom (0,3).
Zebra - skokan (2,3).
Zebrový lion (Zebra Lion) - preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch zebry na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Zebu - ťava + žirafa.
Zradcovské circe (Circe turncoats) - modifikácia circe, v ktorej braný kameň po znovuzrodení zmení farbu na opačnú.
Žirafa (Giraffe) - skokan (1,4).
Žravý šach (Losing game) - exopodmienka, podľa ktorej vyhráva strana, ktorá stratí všetky kamene alebo nemá ťah. Branie je povinné, pokiaľ je možné, kráľa možno brať, pešiaka možno premeniť na kráľa, šach a mat neexistujú.

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.