Award of 5th TT Chess Composition Microweb
C 31.8.2000


(Original award in Slovak by Karol Mlynka, translation to English by JL.)

Téma: zámena obranných motívov s cyklickými efektmi.

Hoci táto internetová súťaž bola oboslaná iba 6 originálnymi príspevkami, má celková úroveň mimoriadne dobrú kvalitu. (Azda by bola mohla byť väčšia konkurencia v prípade tradičnej propagácie - no dobrého obyčajne veľa nebýva...)

Vďaka búrlivému rozvoju exošachu a intenzívnej computerizácii zaznamenala táto tematika za takmer 35 rokov svojej existencie predtým netušené tvorivé možnosti. Výrazne sa vyprofiloval aktívny typ cyklickej zámeny obranných motívov (OM) proti rovnakej hrozbe, veľmi zaujímavo boli aplikované exkluzívne exomotívy a tiež sa ukázalo, že súčasná zámena matov nemusí redukovať čitateľnosť dominantnej témy, ba dokonca by sa dalo tvrdiť, že cyklická zámena matov priam vytvára akýsi konsenzus medzi oboma trendmi.
Theme: change of defence motives with cyclic effects.

Although there were only 6 originals submitted to the Internet competition, general level is very high. (Perhaps there could have been larger concurrence in the case of traditional propagation - but usually there is not much of the very best...)

Thanks to tempestuous development of fairy chess and intensive computerization this field of themes found possibilities unfolded during almost 35 years of its existence. Active type of cyclic change of defence motives (OM) against the same threat profiled itself very sharply, exclusive fairy motives were applied in an interesting manner, and it was also shown that conjoint change of mates needn't reduce readability of dominant theme, even more, one can argue that cyclic change of mates creates in fact a kind of consensus between both trends.
I. cena - č. 1 - Reto Aschwanden (Švajčiarsko)

Blend! Ako v modernej rozprávke - fantastická kombinácia aktívnej cyklickej zámeny obranných exomotívov, identických so škodlivými, a neuveriteľnej Lačného témy. Perfektne fungujúci stroj, ktorého trojtaktný motor - naštartovaný naom c8 na šachovnici 9x9 - pracuje na hladké obrátky súkolia troch do seba zapadajúcich "ozubených kolies": OM+ŠM+Z-23-33A. Obdivuhodne rovnocenná syntéza všetkých troch cyklických tém, ktorej nepostrádateľnou "súčiastkou" sú kontracvrčkovia.

Obsahom exomotívu A je "aktivácia" bJf6. V dôsledku toho je hrozbový ťah neuskutočniteľný, pretože podľa pravidiel vogtlandského šachu predstavuje ohrozenie čierneho kráľa "de facto" šach bielemu kráľovi. Pravda, Jf6 je zároveň "úradníckym" kameňom ("Beamtestein"), takže z jeho aktivovania rezultuje vlastne i rovnaký škodlivý motív. Nadobudnutie takejto pôsobnosti môže už biely jazdec využiť jednak na zrušenie šachovania svojho vlastného kráľa, ktoré bolo realizované šachom čiernemu kráľovi, ako aj na dosiahnutie práve opačnúho šachovania, čo sa už uplatní ako mat.

Exomotív B prezentuje "dezaktiváciu" LDg3 ("blcha diagonálnošpirálového jazdca") prostredníctvom zaclonenia bielych línií, kedy už biely kráľ nemôže prevziať "štafetový kolík" šachovania a zlikvidovať ním svojho protivníka.

V exomotíve C je zahrnutú prakticky "sprístupnenie" poľa f4 tak pre čiernych vežových a strelcových cvrčkov ako i pre bieleho kráľa, ktorý takto môže vstúpiť do dvojitého šachu - a ten mu už prehrávajúci čierny nedokáže odoprieť.

(Okamžité 1.h5+? nevychádza pre 1...LDxh5-f4!)

Umelecký skvost, ktorý by si zaslúžil čestné umiestnenie v "sieni slávy cyklický zámen" CYCLONE II. "Panta rei!"
1st Prize - No. 1 - Reto Aschwanden (Switzerland)

Blend! As in modern fairy tale - fantastic combination of active cyclic change of defence motives, identical with black errors, and unbelievable Lacny cycle. Perfectly working machine, whose three-stroke engine - started by nao c8 on 9x9 board - works smoothly with gear having three gear-wheels: OM+SM+Z-23-33A. Admirably equivalent synthesis of all three cyclic themes with contragrasshoppers in the role of indispensable element.

Fairy motive A - it is "activation" of wSf6. That's why threat move isn't legal as thanks to Vogtlaender chess rules the threating of black King is "de facto" check to white King. Needless to say, Sf6 is also beamte unit ("Beamtenstein"), and thus its activation results in the same black error. White Knight can use the gotten mobility for destructing the check of own King realized by threating black King as well as for creating the checking other way round, what is in fact the checkmate.

Fairy motive B presents "deactivation" of LDg3 ("diagonalspiralspringer locust") by closing white lines, when white King cannot get "relay baton: of checking and kill his opponent.

There is involved practically "giving access" to f4 in fairy motive C for black Bishoppers and Rookhoppers as well as white King who can enter double check - Black has not enough power to deny it.

(Immediate 1.h5+? fails to 1...LDxh5-f4!)

Artistical jewel with deserved placing in "hall of fame of cyclic changes" CYCLONE II. "Panta rei!"
keythreat1...RHc31...BHc71...RHf2
1.NAf3?2.Kh5#AA'
2.Sh7#
BB'
2.h5#
CC'
2.Kf4#
1...Kf7!
OM-23-33A
1.NAe5!2.Kh5#BB'
2.h5#
CC'
2.Kf4#
AA'
2.Sh7#
SM-23-33
Z-23-33
Reto Aschwanden
1st Prize 5th TT CCM C 31.8.2000

Vogtlaender Chess
rookhopper c1, c2, g6
bishopper e9, i6
pao a3 - a5, e6, i4, i5
nao c9, h3 - e1, i9, contragrasshopper h6 - b2, f1
diagonalspiralspringer locust g3
beamte pieces f6, g5 - a5, b2, c1, d8, e1, e6, e9, f1, f8, g3, g8, i6, i9
board 9x9


#2 (8+19)

II. cena - č. 2 - Reto Aschwanden (Švajčiarsko)

Paradoxy! A nielen sekundárnohorozbové, ale špeciálne v tomto turnaji predovšetkým v adekvátnosti obranných motívov ľubovoľného ťahu a špecifikovaných ťahov predĺžených obrán čierneho NAc4! Paradoxne vyznieva i samotná téma cyklickej zámeny troch OM proti postupne po sebe nasledujúcim hrozbám v oboch fázach, ktorá je celkom organicky korunovaná "hĺbkovým" Dombro-Lačného cyklom. ("Infracyklus.") Keby však nebola naporúdzi výstižnejšia terminológia, bolo by tu veľmi náročné obhajovať identitu ekvivalentných motívov Symbolom A označme teda "nepriame" napadnutie hrozbového poľa - nie "otvorením", ale skôr "vytvorením" exolínie, čo sa v ľubovoľnom ťahu čierneho naa realizuje formou odclonenia a v predĺženej obrane práve formou zaclonenia. Z toho vyplýva, že autor podstatne nadradil obsah motívu nad jeho formu! B predstavuje "predbežné" uvoľnenie poľa v matovej sieti, akúsi exo-Barulinovu obranu - keď po 1...NAe5! zacloní SLa1, aby Vg7 nemohla odcloniť LIh8 k poľu f6 a po 1...NAc4~ práve naopak: odcloní PAb4 aby Je7 nemohol zacloniť Sc8 ku g4. Obranný motív C je už úplne prozaický: priame napadnutie hrozbového poľa, vytvára však kontrast s nepriamym napadnutím A. Ďalší vzniká pri porovnaní so škodlivými motívmi, pri ktorých pokrytie kráľovského poľa zaclonením línie lionov vyznieva ako antiforma OM uvoľnenia matovej siete hrozby.

"Heuréka!"
2nd Prize - No. 2 - Reto Aschwanden (Switzerland)

Paradoxes! And not only secondary-threat, but also specially in this tourney in adequacy of defence motives of random move and specified black corrections by black NAc4! Also the impression from theme of cyclical change of three defence motives against changing threats in both phases is paradoxical, this theme is organically crowned by "deep" Shedey cycle. ("Infracycle.") Having no more eloquent terminology by hand, it would be very difficult to defend identity of equivalent motives. Let's label by A "indirect" guarding of threat square - not by "opening", but better by "creating" fairy line, what is in random Nao move did by opening and in correction by entering the line. This implies that for author the content of motive is essentially superior to form of motive! B shows "anticipatory" destroying mating net, a form of fairy Barulin defence - after 1...Nae5! closes SLa1 so that Rg7 cannot leave h8-f6 and after 1...Nac4~ the other way round: leaves b4-g4 so that Se7 cannot close Bc8 to g4. Defence motive C is unideal: direct guarding of threat square, it is in contrast with indirect guarding A. Other contrast rises in comparison with black errors, in whose the covering of flight by entering lion line looks like antiform of destroying the threat mating net.

"Heureka!"
keythreat1...NAc4~1...NAe5!1...NAe3!
1.Sc3?2.Se4#A0
2.Rh7#
B1
2.RLg2#
C
2.BLh5#
1...NAb2!!
1.Sc7!2.Se6#B0
2.BLh5#
C
2.Rh7#
A1
2.RLg2#
OM-23-33
Z-23-33
Reto Aschwanden
2nd Prize 5th TT CCM C 31.8.2000

rook lion a4
bishop lion b8
lion h8
nao d8
nightrider e1

#2 (17+7)

Zvláštna cena - č. 3 - Reto Aschwanden (Švajčiarsko)

Task! Téma snov: Totálna štvorfázová cyklická zámena štyroch obranných motívov: priame napadnutie (A), branie hrozbovej figúry (B), odclonenie "vyčistením" línie exofigúry (C) a uvoľnenie poľa v matovej sieti hrozby (D). "Blchové gnu" sa vznešene vznáša po nadrozmernej šachovnici, lenže premenené figúry ešte viac zvyšujú dojem celkovej predimenzovanosti. Pritom i harmonizujúce prvé ťahy bieleho a tiež účinné obrany tým istým paom pôsobia až trochu monotónne.

Jedná sa o vysoko hodnotnú a inšpirujúcu kompozíciu, ktorá má veľké predpoklady progresívne ovplyvniť tvorbu i za hranicou milénia.

(Ktože by i tu chcel tvrdiť, že druhé pootočenie - CDAB - nie je súčasťou totálneho štvorprvkového cyklu, ale iba dvojnásobnou recipročnou zámenou?)

"Noli tangere circulos meos!"
Special Prize - No. 3 - Reto Aschwanden (Switzerland)

Task! The theme of dreams: complete 4-fold cyclic change of 4 defence motives: direct guarding (A), capture of threat piece (B), opening fairy piece line by "clearance" (C) and destroying the mating net (D). Gnu locust nobly floats around large board, but promoted pieces give even greater impression of total overdimensioning. The same time, also the harmonising first white moves and refutation of tries by the same pao look a bit monotonously.

It is very inspiring composition of high value having great suppositions to influence progressively the creation beyond the bound of millenium.

(Is there anyone wanting to argue that second rotation - CDAB - isn't the part of complete four-fold cycle, but only the double reciprocal change?)

"Noli tangere circulos meos!"
keythreat1...GLxe4-g51...GLxf9-h101...GLxf7-g10 1...GLxc8-b6
1.h9?2.Sh8#ABC D1...PAh6!
1.d6?2.Bd5#BCD A1...PAxd6!
1.e10?2.Se9#CDA B1...PAi9!
1.g9!2.Bg8#DAB C
2.Sxe5#2.f11PA#2.Rxi7#2.Sd8# OM-44-44
Reto Aschwanden
Special Prize 5th TT CCM C 31.8.2000

pao b8
gnu locust a2
board 11x11
#2 (17+17)

1. čestné uznanie - č. 6 - Juraj Lörinc (Slovensko)

"Exoklasika!" Základná téma so zachovanými exomatmi na vogtlandské motívy: A = zaclonenie hrozbovej línie bieleho (ako priama interferencia), B = napadnutie hrozbovej línie čierneho (ako príprava dezaktivácie dodatočnou interferenciou) a C = aktivácia hrozbovej exofigúry (ponad preskakovaný kameň). Tri druhy lionov efektne kooperujú na normálnej šachovnici s "normálnym" počtom kameňov pri oku lahodiacej konštrukcii a pôsobivej exopodmienke.

"Terra incognita."
1st HM - No. 6 - Juraj Lörinc (Slovakia)

"Fairy classic!" Basic theme with unchanged fairy mates on Vogtland motives: A = closing threat line of White (interposing), B = guarding of threat line of Black (as preparation of deactivation of susequent interference) and C = activation of threat fairy piece (preparation of hurdle). Three types of lions cooperate in flashy manner on normal board with "normal" number of units in eye-satisfying construction in appealing fairy condition.

"Terra incognita."
keythreat1...BLe41...BLa61...BLg5
1.LIe8?2.LIe1#ABC1...RLe2!
1.LIh6!2.LIc1#BCA
2.RLe1#2.Ke2#2.Kd2#OM-23-33
Juraj Lörinc
1st HM 5th TT CCM C 31.8.2000

Vogtlaender Chess
lion h8
rook lion a1
bishop lion c4

#2 (7+10)

2. čestné uznanie - č. 4 - Juraj Brabec (Slovensko)

Circe. Cvrčkový Brabcov cyklus motívov exozaclonenia prvej úsečky lomenej hrozbovej línie Circe-vrátením pešiaka (A), exoblokovania poľa ležiaceho na vrchole uhla lomu línií (B) a napadnutie druhej úsečky lomenej hrozbovej línie (C) za účelom dodatočného zaclonenia. V tomto prípade je zreteľne nadradená formálna zložka obranného motívu nad obsahovú. A to je napokon tiež vec vkusu! (Takéto blokovanie sa dá totiž pomerne ťažko odlíšiť od zaclonenia línií, ktoré sa lomia práve na hrozbovom poli...) Priorita formy je však adekvátna zámeru "ilustrácie", pretože "lúče" línií pripomínajú svetlá reflektorov s ohňostrojom cvrčkov.

Dvojitý "circulos vitiosus", v ktorom pôvabná čarodejnica Kirké roztancuje Odyseových druhov s choreografiou návratu do ich pôvodných pozícií.
2nd HM - No. 6 - Juraj Brabec (Slovakia)

Circe. Grasshopperal Brabec cycle of fairy intereference of first segment of broken threat line by Circe rebirth of pawn (A), fairy obstruction of square placed in vertex of breakage of lines (B) and guarding of second segment of threat line (C). In this case the formal component of defence motive is superior to content of motive. And it is matter of taste too! (This kind of obstruction is difficult to differentiate from interference of lines...) Priority of the form is adequate to the aim of "illustration" as "rays" of lines resemble car driving lights with fireworks of grasshoppers.

Doubled "circulos vitiosus" in which gracious with Kirke makes Odysseus' friends dance in choreography of their returns to original positions.
keythreat1...Gxc7(pc2)1...Gxf6(pf2)
1.Ga2?2.Gf2#AB1...Ge1!
1.Gf1?2.Gf5#BC1...g4!
1.Gaa4!2.Gc2#CA
2.Gxc7(Gc1)#2.Bxd6#OM-32-23
Juraj Brabec
2nd HM 5th TT CCM C 31.8.2000

Circe
5+3 grasshopper

#2 (14+9)

Zvláštne čestné uznanie - č. 5 - Emil Klemanič (Slovensko)

Ortodoxnosť. Aktívna cyklická zámena OM so všetkými zamenenými matmi bola do vypísania 6. WCCT (málo) známa jedine z dvojťažky Mariána Križovenského. Motívy šachovania (A), uvoľnenia (B) a priviazania (C) sa však v neďávnej minulosti uplatnili tiež v priložených porovnávacích príkladoch (č. 7: tak isto s bK v šachu, ale so zámenou obrany; č. 8: pomocou cvrčkov sa podarilo dosiahnuť pozíciu, v ktorej bK nemusí stáť v šachu - ďalšou alternatívou by mohlo byť "predĺženie" na trojťažku ...). Výraznou inováciou je škodlivá motivácia odcláňania bielych figúr - pravda, fázy by mohli vychádzať radšej obrátene.

Na rozdiel od exodvojťažiek to už rozhodne nie je "tabula rasa".
Special HM - No. 6 - Emil Klemanic (Slovakia)

Orthodoxity. Active cyclic change OM with all mates changed was (little) known before 6th WCCT only from Marian Krizovensky's twomover. Motives of checking (A), destroying mating net (B) and pinning (C) were recently shown in given illustration examples (No. 7: with wK in check too, but with mate transference, No. 8: with the help of grasshoppers there is position in which wK needn't stand in check - the "prolonging" to threemover might be other alternative...). Big innovation is in error motivation of opening white lines - naturally, phases could be exchanged, it would be better.

As a difference from fairy twomovers it surely isn't "tabula rasa".
keythreat1...Qg51...Qxf31...Bxd4
1.Kxf6?2.Sd3#A
2.Qxg5#
B
2.Qg4#
C
2.Qxd4#
1...Bc7!
1.Kd5!2.Sd3#C
2.Bxd1#
A
2.Rxf3#
B
2.Rxf6#
OM-23-33A
Z-23-36
Emil Klemanic
Special HM 5th TT CCM C 31.8.2000

#2 (12+9)

Bratislava, september 2000

Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDE
Bratislava, September 2000

Karol Mlynka, International judge of FIDE.


Example for illustration

keythreat1...Bxb51...Qxe61...Qxd4
1.Kxb6?2.Sb4#A
2.Qc5#
B
2.Qxf5#
C
2.Rxd4#
1...Rf7!
1.Kd7!2.Sb4#B
2.Rxb5#
C
2.Bxe6#
A
2.Qxf5#
OM-23-33A
Z-23-35
Karol Mlynka
4577 Sachova skladba September 1998

#2 (12+9)

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.