Award of 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014(original preliminary award by in Slovak by Ladislav Salai jr., free English translation by Juraj Lörinc)


Na posúdenie som dostal 21 skladieb, z ktorých 2 boli netematické (12 a 18). Ak by som mal diplomaticky opísať svoje pocity, tak pojem sklamanie by bol asi primeraný. I napriek tomu by som sa chcel Jurajovi poďakovať, že som dostal možnosť trochu spropagovať oddelenie, ktore nie je v súčasnej dobe veľmi v kurze.

Do výsledku som vybral nasledovných 5 skladieb.


I have got 21 composition for consideration, 2 of them were non-thematic (12 and 18). If I had to describe my feelings diplomatically, then the term of disappointment would probably be appropriate. Even so, I would like to thank Juraj that I got the chance to promote a genre that is not currently very popular.

I chose the following 5 compositions for the award.

...

Ladislav Salai jr.
Martin, 17.XI.2014


Hans Peter Rehm
Kjell Widlert

Prize 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014

1.Ke8! th. 2.PAd8+ Bxd8 3.Rxd7#
1...VAe3+ 2.Be4+ Ke6 3.Bxf5#
1...VAh4 2.Bc3+ Kc5 3.Bxb4#
1...VAe4+ 2.Be3+ Ke5 3.Bf4#
1...VAg4 2.Bc4+ Kc6 3.Bb5#

I keď na exo nie je veľmi mohutný obsah, oceňujem V-geometriu pohybu bielych strelcov a čiernych vaov. K tomu ako pridaná hodnota je výborný úvodník a prijateľná hrozba. To všetko dokopy je postačujúce na zaradenie tejto skladby medzi ceny. Žiaľ ako jedinej.

Although the content is not massive for fairy problem, I valued the V-geometry of white bishops' and black vaos' movements. The excellent key and acceptable threat are an added value. All this together is sufficient to classify the problem as a prize. Unfortunately as a single prize.

#3 (8+14)
4+1 pao, 0+3 vao

Sven Trommler
Michael Barth
Franz Pachl

Honourable Mention 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014

1.Kg7? zz
1...Rxh2 2.CAxe3+ Kg5 3.CAxh2#
1...Zxd4 2.CAa5+ Kg5 3.CAxd4#
1...e2!

1.Ke7? zz
1...e2 2.Za4+ Kf5 3.Zd2#
1...Rxh2 2.Ze4+ Kf5 3.Zxh2#
1...Zxd4!

1.KALa8! zz
1...Zxd4 2.Sc4+ Kg4 3.Sxe3#
1...e2 2.Sd3+ Kg4 3.Sf2#
1...Rxh2 2.Sf3+ Kg4 3.Sxh2#

Jediná viacfázová skladba. Batéria Klokanový lion-zebra-ťava-jazdec vs. kráľ sa na prvý pohľad javí ako dobrý nápad. Žiaľ, z pohľadu aktivity všetkých bielych figúr v rámci každej fázy, je tento nápad už ťažkopádnejší. Plus konštrukcia a použité množstvo exa nedovolila zaradenie tejto, inak sympatickej skladby, medzi ceny.

The only multi-phase composition. Battery kangaroo lion - zebra - camel - knight vs. King at first glance seems like a good idea. Unfortunately, from the perspective of activity all white figures within each phase, this idea is already cumbersome. And plus construction and the amount of fairy elements does not allow the inclusion of this otherwise sympathetic composition among the prizes.

#3 (14+8)
3+0 kangaroo lion
1+1 camel (d6), 1+1 zebra (b1)

Raffi Ruppin
1st Commendation 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014

1.h6! th. 2.h7 th. 3.h8Q/B#
1...g1Q/R 2.Sh4+ Kd4, Rg3 3.Sf3#
1...a1Q/R 2.Sxe3+ Kd4 3.Sc2#
1...Sc7 2.Se7+ Kd4 3.Sc6#
1...Sb8 2.Sg7+ Kd4 3.Se6#

Spojenie Madrasi - Siers sa mi osobne celkom pozdáva. Avšak pri menšom počte variantov by som preferoval viac Madrasi a čistejšiu analógiu obranných motívov. Tiež dosť rušivo pôsobí obrana 2...Vxg3.

Personally, I quite like a blend Madrasi - Siers. However, within a smaller number of variations I would prefer a more Madrasi and cleaner analogy of defense motifs. Also quite disruptive defense 2...Rxg3.

#3 (8+10)
Madrasi

Juraj Lörinc
2nd Commendation 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014

1.Na3! th. 2.Gf7+ Kf4 3.Ng6#
1...Ra1 2.Ge2+ Kf4 3.Gxh2#
1...Sf8 2.Gxc6+ Kf4 3.Gxf6#
1...Rg7 2.Ga2+ Kf4 3.Gxa4#

Menej šťastný nápad v prijateľnom prevedení. Batéria tátoš - lion, resp. tátoš - leo je určite pružnejšia. T.j. dáva väčšie šance na bohatší obsah.

Less good idea in an acceptable format. Battery nightrider - lion or nightrider - leo is definitely more flexible. I.e. it gives a better chance for richer content.

#3 (9+13)
nightrider c7, grasshopper c4

Raffi Ruppin
3rd Commendation 35th TT Chess Composition Microweb C 10.10.2014

1.PAh8! zz
1...Sh~ 2.Sf3+ Kg2 3.Sh4#
1...Sd~ 2.Sd3+ Kg2 3.Sf4#
1...b5 2.Sc2+ Kg2, Kf2 3.Se3#

Mereditka s 3 analogickými variantmi. Pomerne pôsobivé. Až na existenciu 2...Kf2, čo žiaľ nie je možné zmeniť. Asi by som dal skôr prednosť štvorťahovému spracovaniu, kde biely kameň chodí na jednotlivé línie a ...

Meredith with 3 analogous variations. Quite impressive. Except the existence of 2... Kf2, which unfortunately can not be changed. I would probably prefer four-move form with white piece entering individual lines and ...

#3 (8+4)
pao a1, f8
vao a7, b8

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.