Award of 32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013(original preliminary award by in Czech by Jiří Jelínek, free English translation by Juraj Lörinc)


Soutěže se zúčastnilo celkem 19 skladeb od 11 skladatelů z 6 zemí. Jejím tématem byly nejméně dva modelové maty při použití jakýchkoli exofigur. Úroveň prací byla spíše průměrná. Ukazuje se, že tato oblast exošachu zůstává dosud na okraji skladatelského zájmu, a tak by tato soutěž mohla být inspirací pro další tvůrce. Je toho totiž hodně, co se dá díky použití zajímavých exofigur objevovat!

Altogether there was 19 compositions competing, by 11 composers from 6 countries. The theme was set to at least two model mates while using any kinds of fairy pieces. The level of works was rather average. It shows that this area of fairy chess still remains peripheral as regards composing interest, so that the present competition could by an inspiration. A lof can be discovered by using interesting fairy pieces!

Děkuji pořadateli J. Lörincovi za zajímavou zkušenost při studiu všech originálů. K ocenění navrhuji následující skladby, které jsem vybral z anonymní zásilky.

I'd like to thank the organizer J. Lörinc for an interesting experience of studying all originals. I suggest the awarding of the following compositions selected anonymously.

...

Praha, 12. 5. 2013
Jiří Jelínek, rozhodčí


Prague, 12. 5. 2013
Jiří Jelínek, the judge


Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun

Prize
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

1.Kg3! th. 2.Gh8 ~ 3.c4#
1...BHe3 2.c4+ Kd4 3.Gh8#
1...BHd8 2.Ge4 ~ 3.Nb6#
1...RHf7 2.Nb6+ Ke6 3.Ge4#
1...RHf1 2.Gxf1 ~ 3.Nc7#
1...RHb3 2.Nc7+ Kc4 3.Gf1#
1...NHh4 2.Gh5 ~ 3.Gf5#, 2...e6 3.Nb6#
(1...e6 2.Nb6#)

Nejlepší skladba: nešachová hrozba umožňuje tiché obrany černých exofigur, třikrát se vzdáleným blokováním. Nevadí jistá symetrie, dobře maskovaná nesymetrickou hrou. Sedm modelových matů je skvělý výsledek!

The best composition: quiet threat allows quiet defences by black fairy pieces, three times with distant block. I don't mind a certain amount of symmetry, well masked by a non-symmetrical play. Seven model mates are an excellent result!

#3 (9+15)
nightrider a8, grasshopper h1
0+4 nightrider-hopper (c2), 0+4 rookhopper (a3)
3+0 bishopper

Juraj Lörinc
Honourable Mention
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

1.Qe1! th. 2.Qc3+ rGb6 3.Qc6+ rGb4 4.Qxd6#
1...f4 2.Qc3+ rGb6 3.Qc6+ rGb4 4.Qxd6+ rGg4 5.Qg6#
1...b4 2.Qc1+ rGf6 3.Qh6+ rGc6 4.Qxd6+ rGc1 5.Qd2#
1...rGb6 2.Qd2 th. 3.Qxd6# b4 3.Qxd6+ Bc6 4.Qxc6+ rGb3 5.Qd5#
      (2...c1Q, R 3.Qxd6+ Rc6 4.Qxc6+ rGb4 5.Qd6#, 5.Qc5#)
(1...rGf6 2.Qd2 etc.)

Jedna z mála delších skladeb, která si zaslouží vyšší ocenění. Jde o souboj dámy se cvrčkovým králem. Hrozba je krátká, ale končí modelově, což je plus. K tomu se přidávají tři varianty s různými modelovými maty. S 10 kameny dobrý výkon.

One of few longer compositions deserving higher distinction. There is a duel of queen and royal grasshopper. The threat is short, but ends in a model mate, that is a plus. Additionally there are three variations with varied model mates. Good result for 10 units.

#5 (1+9)
royal grasshopper b2

Karol Mlynka
Commendation
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

1.Rh6! threats 2.Kg3#
1...Sf2+ 2.Kxf2S#
1...FEg2+ 2.Kxg2FE#
1...16b2+ 2.Kxb216#
1...15c2+ 2.Kxc215#
1...15f2+ 2.Kd3ROH#
1...16g5+ 2.Ke6ROH#
1...f4 2.Kg4#

Stejný typ bateriového matu se opakuje králem, jenž se postupně proměňuje na různé bodově působící figury. Tasková záležitost se šesti druhy exofigur a 13 kameny.

The same type of battery mate is repeated with the king turning into various leapers. Task affair with six types of fairy pieces and 13 units.

#2 (4+9)
fers f1, rose hopper c5, 0+2 1:5 leaper (a1)
0+2 1:6 leaper (a6), nightrider e5
supertransmuting king h3

Dieter Müller
Commendation
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

1.Sf5! th. 2.Sg3#
1...Gxf5 2.e8G#
1...DGxf5 2.a8DG#
1...Ge1 2.Sd6#
1...Kxf5 2.Bg6#

Schéma typické pro českou dvojtažku toho nepřináší moc nového. Oceňuji, že po braní na f5 dvěma exofigurami následují maty po proměně na stejný typ (cvrčka nebo dvojcvrčka).

A scheme typical for a Bohemian twomover does not bring a lot of new. I appreciate that captures on f5 by two fairy pieces are followed by checkmates with the promotion to the same type of fairy piece (grasshopper or double grasshopper).

#2 (10+12)
0+2 grasshopper, 0+1 double grasshopper

Karol Mlynka
Commendation
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

a)
1...h1B 2.Bc1 zz Bg2+ 3.Kxc4B ~ 4.Sbc2#
1...h1S 2.Bc1 zz Sg3+ 3.Ke3S ~ 4.Sec2#

1.Sd5? zz
1...h1S 2.Sb4 zz Sg3+ 3.Ke3S ~ 4.Sc2#
1...h1B 2.Sb4 zz Bg2+ 3.Kxc4B ~ 4.Sc2#
1...Kxa2!

1.Bc1! zz
1...h1B 2.Ba3 zz Bg2+ 3.Kxc4B ~ 4.Sbc2#
1...h1S 2.Ba3 zz Sg3+ 3.Ke3S ~ 4.Sec2#
1...h1Q+ 2.Kxh1Q ~ 3.Ba3+ f1Q (R, B, S) 4.Qxf1#
        2...f1Q (R) 3.Qxf1 ~ 4.Ba3#
1...h1R+ 2.Kxh1R ~ 3.Ba3+ f1Q (R, B, S) 4.Rxf1 #
       2...f1Q (R) 3.Rxf1 ~ 4.Ba3#

b)
1...h1B 2.Ba3 zz. Bg2+ 3.Kxc4B ~ 4.Sbc2#
1...h1S 2.Ba3 zz. Sg3+ 3.Ke3S ~ 4.Sec2#
1...h1Q+ 2.Kxh1Q ~ 3.Ba3+ f1Q (K, B, S) 4.Qxf1#
       2...f1Q (R) 3.Qxf1 ~ 4.Ba3#
1...h1R+ 2.Kxh1K ~ 3.Ba3+ f1Q (K, B, S) 4.Kxf1#
       2...f1Q (R) 3.Kxf1 ~ 4.Ba3#

1.Ba3! zz
1...h1B 2.Bc1 zz. Bg2+ 3.Kxc4B ~ 4.Sbc2#
1...h1S 2.Bc1 zz. Sg3+ 3.Ke3S ~ 4.Sec2#

Nekonečný dvojník předvádí trojfázovou záměnu druhého tahu bílého a všeproměnu, v níž po proměně čPh2 na dámu a věž jsou ale maty nečisté.

Twin in the perpetuum mobile form shows shows change of the 2nd white move in three phases and AUW, however Q and R promotions are followed by impure mates.

#4 (7+6)
supertransmuting king f1
b) after key of a)

Juraj Lörinc
Commendation for miniature
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

1.EMb3! zz
1...BHd4 2.EMa5#
1...Kc6 2.EMc3#
1...Kc4 2.Be6#
1...Kxe5 2.EMd3#

Nestoprocentní echový obrazec ve dvojtažce, ...

Not 100%-repeated echo mating picture in twomover, ...

#2 (5+2)
bishopper f6, empress c1

Maryan Kerhuel
Commendation for miniature
32nd TT Chess Composition Microweb C 4.4.2013

(hippogriff = knight + grasshopper)

1.Nc1! th. 2.Nd3+ Kb6 3.Hc4#
     2...Kd5 3.Bc6#
1...Kb6 2.Nd3 th. 3.Hc4# Ka6 3.Hc4#
1...Kb4 2.Hb3 zz Ka3 3.Hd3#
1...Kd5 2.Nd3 th. 3.Bc6# DEQc4 3.Hc5#
     2...Ke4 3.Bc6#

... pěkné maty v trojtažce, ale třikrát opakovaný 2. tah.

... nice mates in threemover, but the 2nd move is repeated three times.

#3 (5+2)
nightrider a5, 2+0 hippogriff
diagonal equihopper e6

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.