Award of 30th TT Chess Composition Microweb C 3.3.2012(original Slovak preliminary award by Juraj Brabec, free English translation by Juraj Lörinc)


Od usporiadateľa som dostal vo vzornej a jednotnej úprave 16 originálnych skladieb, z ktorých som musel vylúčiť č. 30-07, lebo nespĺňala predpísanú tému. Turnaj bol vypísaný na exodvojťažky, v ktorých aspoň v jednej fáze vystupuje viacnásobná hrozba, pričom bolo dovolené použitie ľubovoľných exopodmienok a exokameňov. Skladba č. 30-07 viacnásobnú hrozbu neobsahovala. Rozhodovanie turnaja som prijal veľmi rád, lebo viacnásobná hrozba je prirodzeným tematickým prvkom novostrategickej oblasti zámeny funkcie ťahov, pričom som bol veľmi zvedavý, ako sa tento prvok uplatní v exošachu. Moje očakávania boli príjemne naplnené. Súťaže sa zúčastnilo niekoľko skladieb s mimoriadnym obsahom, pričom prvé dve ceny patria podľa mňa do super-kategórie. Niektoré skladby boli prirodzene aj slabšie, núkajúcu sa tematickú možnosť spracovali iba v jednej fáze (napr. vo forme Fleckovej témy), alebo nezvládli konštrukčnú stránku, či nepotvrdili opodstatnenosť zvoleného druhu exošachu. Skladby som posúdil takto:

I have received from the organizer 16 original compositions in the well prepared unified form. I had to exclude No. 30-07 as it did not conform to the announced theme. The tourney was announced for fairy twomovers with at least one phase with multiple threat and it was allowed to use any fairy pieces and conditions. Composition No, 30-07 has not included the multiple threat. I have gladly accepted the judging of the tourney as the multiple threat is a natural thematical element of the new-strategical area of the move function changes and I was very curious about the use of the element in the fairy chess. My expectations were fulfilled in a pleasant manner. There were a few competing problems with exceptional content and the first two prizes are in the super-category in my opinion. Some compositions were naturally weaker, they have worked the offered thematical possibility only in the single phase (e.g. in the Fleck theme form) or they did not manage to handle constructional difficulties or they did not justify the used fairy elements. The compositions are awarded as follows:

...

A teraz prečo som zvyšné skladby nevyznamenal.

And now a few words about problems not awarded.

30-13 (Kg7/Ka3). Od čierneho kráľa vzdialená ťava Ťh6 sa v troch fázach pokúša vytvoriť cyklus dvojitých hrozieb, ktoré môže čierny likvidovať iba jednotlivo. Žiaľ, má k tomu aj iné obrany, než ktoré autor uvádza, čím sa obsah stáva málo zrozumiteľným. Páčili by sa mi vyvrátenia oboch zvodností, keby obranným motívom ťahu 1...g1G bola iba väzba hrozbového kameňa, a nie aj krytie poľa matovania.

30-13 (Kg7/Ka3). The camel h6 located far from the bK tries to make the cycle of double threats in three phases that can be parried by Black only separately. Unfortunately, there are also other threats than those shown by author, thus making the content less understandable. I would like more refutations of both tries if the defence motif of 1...g1G was only pinning of the mating unit and not also the guarding of the mating square.

30-12 (Kh8/Ke5). Téma je splnená, ale obsah je nedostatočný. Nedochádza tu k zámenám, lebo niektoré varianty sa opakujú bezo zmeny vo viacerých fázach a všetky exokamene, ako aj použitý druh exošachu, majú iba pomocnú úlohu. Daný obsah by sa dal určite spracovať aj v ortodoxnej podobe.

30-12 (Kh8/Ke5). The theme is fulfilled but there is not enough content. There are no changes as some variations are unchanged in multiple phases and all fairy pieces as well a sused fairy condition have only auxiliary functions. The given content could be surely shown in the orthodox form.

30-02 (Ka2/Ke2). Fleckova téma v troch variantoch, ale okrem nej len zámena jedného matu.

30-02 (Ka2/Ke2). Fleck theme in three variations, but only one change of mate on top of it.

30-03 (Kb3/Kd5). Jednofázová skladba s variantami, v ktorých vystupujú všetky kombinácie matov z trojnásobnej hrozby. Zaujímavé, ale na vyznamenanie trochu málo.

30-03 (Kb3/Kd5). One-phases composition with variations showing all combinations of mates from the triple threat. Interesting but too little for the award.

30-11 (Kh5/Kc5) a 30-06 (Ke8/Ka4). Fleckova téma so štyrmi variantami s rozdelením štvornásobnej hrozby do variantov po premene bieleho pešiaka a s dobrými vyvráteniami. Ale ani to sa už medzi deväť vyznamenaných nevmestilo.

30-11 (Kh5/Kc5) a 30-06 (Ke8/Ka4). The Fleck theme with four variations separating the quadruple threat to variations after white pawn promotion and with good refutations. But there was not enough space among the nine awarded problems for this one.

V Bratislave, 3. 4. 2012
Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach


Bratislava 3.4.2012
Juraj Brabec, International Judge of FIDE for chess compositions


Peter Gvozdják
1st-2nd Prize ex aequo
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1...BLd5 a 2.Bd7# A
1...NLae6 b 2.LId8# B
1...NLf2 c 2.LIxc5# C

1.Sd4~? th. 2.Bd7# A
       2.LId8# B
       2.LIxc5# C
1...BLd5 a 2.LId8# B
1...NLe6 b 2.LIxc5# C
1...NLf2 c 2.Bd7# A
1...RLg7!

1.Sf5! th. 2.Sd6#
1...BLd5 a 2.LIxc5# C
1...NLe6 b 2.Bd7# A
1...NLf2 c 2.LId8# B

Polia d7, f8 a c5 sú kryté lionmi (vežovým, tátošovým a strelcovým) VLd3, TLc2 a SLg1, vždy cez tú istú prekážku, ktorou je Jd4. Keď v zdanlivej hre vstúpi do dráhy týchto lionov čierny s ďalšou prekážkou, a to obranami na d5, e6 alebo f2, prestane uvedené polia kontrolovať a dostane na nich mat. Krytie matových polí môže zrušiť aj biely (vo zvodnostnej fáze) ľubovoľným odchodom z d4 a pohroziť tak všetkými tromi matmi naraz. V tomto prípade pôvodné obrany vždy dva z hroziacich matov cyklicky vylúčia a zachovajú len tretí. A v riešení, po predĺženom útoku bieleho jazdca, už nehrozí ani jeden z pôvodných matov, lebo polia matovania sú opäť pod kontrolou čiernych lionov (ale iných - pole d7 kryje SLh3, pole f8 VLf1 a pole c5 VLg5) a to cez prekážku na f5. Lenže na rozdiel od zdanlivej fázy dráhy týchto lionov sú volené tak, že po obrane na d5 sa ruší kontrola poľa c5, obranou na e6 sa zacloní pôsobnosť k poľu d7 a po obrane na f2 je nekryté pole f8, čoho výsledkom je dvojfázová cyklická zámena troch matov. Keď k tomu pridáme tretiu (zvodnostnú) fázu s cyklickou elimináciou dvoch matov z troch hroziacich, ktorá perfektne dopĺňa prvé dve, dostaneme elegantnú skladbu, ktorá predpísanú tému podala vo výbornej kombinácii s príťažlivou novostrategickou zámenou.

Squares d7, f8 and c5 are guarded by lions RLd3, NLc2 and BLg1, always over the same hurdle, namely Sd4. When in the set play Black enters these guard lines with another hurdle, by defences on squares d5, e6 or f2, these guards are not working anymore and the mates follow. The guarding can be removed by White as well in the try by random move of Sd4 and thus all three mates are threatened. Now the original defences always defend two out of original mates and only one remains. And in the solution, after the white correction of Sd4 none of the thematical mates is threatened as mating squares are now under control of other black lions (BLh3 guards d7, RLf1 guards f8 and RLg5 guards c5). But now, as opposite to the set play, the lines of guards are working such that the closing on d5 unguards c5, closing on e6 unguards d7 and closing on f2 unguards f8, so that we get the cyclic change of three mates in two phases. Adding the third (try) phase with cyclic elimination of two mates out of three threatening, we get the elegant composition showing the demanded theme in the excellent combination with attractive new-strategical change.

#2 (7+16)
0+4 bishop lion, 2+5 rook lion
1+4 nightrider lion, 1+0 lion

Sven Trommler
Franz Pachl

1st-2nd Prize ex aequo
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.NAc4? th. 2.Qxh6(Qd1;h7)# A
       2.LExh3(LEh8;Ra8)# B
1...bxc4(c7;NAc8) a 2.Qxg6(Qd1;g7)# C
1...Rh4 2.LExh4(LEh8)#
1...Bd4+ 2.Qxd4(Qd1;Bf8)#
1...LEh8!

1.LEc4? th. 2.Qxg6(Qd1;g7)# C
       2.Qxh6(Qd1;h7)# A
1...bxc4(c7;LEc8) a 2.LExh3(LEh8;Ra8)# B
1...Bd4+ 2.Qxd4(Qd1;Bf8)#
1...g5 2.Qxg5(Qd1;g7)#
1...Rh4!

1.RAc4! th. 2.LExh3(LEh8;Ra8)# B
       2.Qxg6(Qd1;g7)# C
1...bxc4(c7;RAc8) a 2.Qxh6(Qd1;h7)# A
1...Rh4 2.LExh4(LEh8)#
1...Bd4+ 2.Qxd4(Qd1;Bf8)#
1...LEg8 2.Qxg8(Qd1)#

Na c4 sa pretínajú dráhy troch čínskych kameňov k "svojim" tematickým poliam: ruže d2 k poľu h6, naa a3 k poľu g6 a lea b4 k poľu g4, pričom vstupom jedného z nich na c4 si "svoje" polia pokryjú druhé dva kamene. V dôsledku toho vznikajú vo dvoch zvodnostných fázach a v riešení vždy dve a dve príslušné hrozby, čím je docielená trojfázová cyklická zámena dvojitých hrozieb z troch možných. Neoddeliteľnou súčasťou tohto mechanizmu je obrana 1...b:c4, po ktorej sa pole c4 vďaka anticircešachu opäť uvoľní (obranný motív), ale čínske kamene sa zasa v duchu circešachu znovuzrodia na c8. Je to skoro neuveriteľné, ale odtiaľ začnú znovu pôsobiť na tie isté "svoje" polia (škodlivý motív), na ktoré z iných polí pôsobili v základnom postavení a umožňujú tak príslušný mat. Originálny a mimoriadne prekvapivý novostrategický mechanizmus.

The lines of three Chinese pieces aimed at their "own" thematic squares cross on the square c4: RAd2 to h6, NAa3 to g6 and LEb4 to g4. Thus any of them entering c4 means guarding of "own" squares by the remaining pair of pieces. As a consequence we get in two tries and solution two thematical threats, resulting in the three-phase cycle of double threats out of three possible. The defence 1...bxc4 is an inseparable part of the mechanism, resulting in the Anticirce clearance of the square c4 (defence motif), but the Chinese piece rebear on c8 thanks to Circe. It is almost unbelievable, but they thus start to guard their "own" squares from c8 (error motif), aimed to from other squares in the diagram position. This allows the corresponding mate. Original and exceptionally surprising new-strategical mechanism.

#2 (8+11)
Circe, Anticirce type Calvet
rao d2, 1+1 nao, 2+1 leo

Sven Trommler
Franz Pachl

3rd Prize
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.LIf8? th. 2.Qb8# A
       2.Qc8# B
       2.Qd8# C
1...CAb7! a

1.LIg8? th. 2.Qb8# A
       2.Qc8# B
       2.Qd8# C
1...CAf5! b

1.LIh8? th. 2.Qb8# A
       2.Qc8# B
       2.Qd8# C
1...CAd5! c

1.Rc2? th. 2.LIc4#
1...LIa2+!

1.Rc3! th. 2.LIc4#
1...CAb7 a 2.Qb8# A
1...CAf5 b 2.Qc8# B
1...CAd5 c 2.Qd8# C
(1...LIb7 2.Qb8#, 1...LIe6 2.Qc8#)

Keď biely vstúpi jedným z lionov na ôsmy rad, antibatériovo pokryje polia b8, c8, d8 (útočný motív) a pohrozí na nich trojitým matom dámou z a8. Ako prekážka mu pritom slúži Ťe8, ktorá, keď zasa odíde (obranný motív zrušenie krytia odchodom prekážky), všetky tri hroziace maty zruší. Keďže táto ťava má k dispozícii tri ťahy, musí si vybrať taký, aby niektoré z polí b8, c8, d8 znovu nepokryla. Vo zvodnostných fázach je to vždy ťah na dráhu toho liona, ktorý ju v prvom ťahu opustil (zoslabujúci motív). V riešení už žiadny zoslabujúci motív neexistuje, takže čierny si nemôže vyberať kam s ťavou e8 skočí a musí preto umožniť vždy jeden z tematických matov. Téma pokusov s jednotnou motivačnou náplňou všetkých pokusových fáz.

Any white lion entering the 8th rank guards squares b8, c8, d8 (attacking motif) and thus threats three mates by Qa8 on these squares. CAe8 is used as a hurdle for these guards and when leaving (defence motif of unguard by hurdle departure), it parries al three threatened mates. As the camel has three possible moves, it has to choose the one not causing any re-guard of squares b8, c8 or d8. In tries it is always the move to the line of lion making the try (weakening motif). In the solution there is no weakening motif thus the Black has no good choice for CAe8 move and allows alway one of the thematical mates. Theme of tries with unified motivation of all tries.

#2 (8+10)
3+2 lion, 0+1 camel

Michael Barth
EXCLUDED FROM THE AWARD
1st Honourable Mention
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.K~? th. 2.LEge5#
       2.LE2e5#
       2.LE7e5#
       2.LEbe5#
1...VAe5!

1.Kf5? th. 2.LE2e5#
       2.LE7e5#
       2.LEbe5#
1...VAe5 2.LExe5#
1...PAd5!

1.Kd5? th. 2.LEge5#
       2.LE2e5#
       2.LE7e5#
1...VAe5 2.LExe5#
1...PAxd4!

1.Ke4? th. 2.LEge5#
       2.LEee5#
       2.LEbe5#
1...VAe5 2.LExe5#
1...PAe6!

1.Ke6! th. 2.LEge5#
       2.LEee5#
       2.LEbe5#
1...VAe5 2.LExe5#

Známy paradox v ťahoch čínskych kameňov spočívajúci medzi ich schopnosťou ťahať bez brania a s braním je tu podaný v štyroch fázach. K nim je organicky pridaná piata fáza, umožňujúca hrozbu všetkých štyroch matov, v ktorej je tematická obrana vyvrátením. Pekné sú aj prvé ťahy bieleho tou istou figúrou. Bohatá a zaujímavá, ale predsa len trochu jednoduchá cyklická zámena štyroch ťahov bieleho vystupujúcich vo funkciách troch hrozieb a jedného variantového matu.

The known paradox in the moves of Chinese pieces based on difference of their moves without captures and capturing moves is shown in four phases. The fifth organic phase is added, with quadruple threat and refuted by the thematic defence. The first moves by the same white pieces are nice too. Rich and interesting, but still a bit too simple cyclic change of four white moves in the function of three threats and one variation mate.

As reported by author, the problem was already earlier included in the award of F. Pachl 50 JT, therefore it has to be excluded from the 30th TT CCM award.

#2 (10+5)
4+0 leo, 2+0 pao (a3, d4), 2+0 vao (f6, h4)

Juraj Lörinc
1st Honourable Mention
2nd Honourable Mention
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.ROc3? th. 2.ROe4#
       2.ROb1#
1...LOxe2-d1 2.ROe4#
1...LOxe5-d5 2.ROb1#
1...LOxh2-h1!

1.ROb5? th. 2.ROb1#
       2.ROd6#
1...LOxe5-d5 2.ROb1#
1...LOxh2-h1 2.ROd6#
1...LOxe2-d1!

1.ROe8? th. 2.ROd6#
       2.ROe4#
1...LOxh2-h1 2.ROd6#
1...LOxe2-d1 2.ROe4#
1...LOxe5-d5!

1.ROg3! th. 2.ROe4#
       2.ROb1#
       2.ROd6#
1...LOxe2-d1 2.ROe4#
1...LOxe5-d5 2.ROb1#
1...LOxh2-h1 2.ROd6#

Ruža Rg7 v troch zvodnostných fázach postupne vytvára cyklus dvojitých hrozieb, z ktorých čierny môže odvrátiť vždy len jednu z nich. Má k tomu k dispozícii tri ťahy blchou BLh5, z ktorých dva vystupujú ako poloobrany a tretí je vždy vyvrátením. V riešení si potom ruža nájde také pole, odkiaľ hrozia všetky tri maty, proti čomu už vyvrátenie neexistuje. Vzniknutý dojem z kolotočovej zámeny je organickou súčasťou použitého mechanizmu. Podobný mechanizmus bol použitý aj v skladbe 30-13 (ktorá sa nedostala do výsledku), ktorá mala ale horšiu konštrukciu a menej výrazný obsah.

Rose g7 creates the cycle of double threats in three tries, with Black being able to defend only one of them. Black can employ three possible moves of Lh5, two being partial defences and one refutation. In the solution rose finds the square from which it can threat all three mates, without any refutation possible. The resulting carousel change impression is an organic part of the mechanism. The similar mechanism was used also in the composition 30-13 (that did not enter the award), but with worse construction and less impressive content.

#2 (7+3)
rose g7, 0+2 locust

Sven Trommler
2nd Honourable Mention
3rd Honourable Mention
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.Sc5? th. 2.Be5#
       2.Bd5#
1...f3 2.Bd5#
1...e3 2.Be5#
1...a5!

1.Bd5? th. 2.Be5#
       2.Sc5#
1...f3 2.Sc5#
1...a5 2.Be5#
1...e3!

1.Be5! th. 2.Sc5#
       2.Bd5#
1...f3 2.Sc5#
       2.Bd5#
1...e3 2.Sc5#
1...a5 2.Bd5#

Aby klokanový lion g5 mohol ohroziť čierneho kráľa, potrebuje mať na piatej horizontále dve prekážky. Preto, keď jeden z troch možných ťahov takúto prekážku vytvorí, ďalšie dva ťahy sú dvojitou hrozbou. Tak je docielená cyklická zámena troch ťahov bieleho vystupujúcich vo funkcii prvého a dvoch hrozbových ťahov. Páči sa mi jednotná madraská motivácia všetkých poloobrán čierneho, po ktorých vzniká akoby kolotočová zámena (kým v kolotočovej zámene sú varianty zložené z obrán a z matov nasledujúcich po ich škodlivých motívoch, tu vystupujú poloobrany a zachovávajú sa maty v dôsledku ich obranných motívov).

Kangaroo lion g5 needs two hurdles on the fifth rank to be able to attack the bK. Thus, when one of the possible keys makes the hurdle, the remaining pair of moves is threatened, resulting in the cyclic change of function of three white moves (key and two threats). I like the unified Madrasi motivation of all black partial defences with something like carousel change as a result (while in the carousel change are the variations made by defences and mates after error motifs, here there are partial defences and the mates are left thank to the defence motifs).

#2 (8+7)
Madrasi
kangaroo lion g5

Michael Barth
EXCLUDED FROM THE AWARD
Commendation ex aequo
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.VAf4? th. 2.Bc2# A
       2.Bc4# B
1...Qe4 a 2.Qc2# C
1...VAe4 b 2.Qe2# D
1...VAg4!

1.VAe5! th. 2.Qc2# C
       2.Qe2# D
1...Qe4 a 2.Bc2# A
1...VAe4 b 2.Bc4# B

Obrany na jednom poli s antiduálom, príbuznosť zvodníka a úvodníka, úsporná konštrukcia, na druhej strane pomerne jednoduché maty. Ale tiež náročná odeská téma s jednotnou motiváciou.

Defences on the same square with dual avoidance, similarity of the try and the key, economical construction, on the other hand relatively simple mates. But also the difficult Odessa theme with unified motivation.

As reported by author, the problem was already earlier included in the award of F. Pachl 50 JT, therefore it has to be excluded from the 30th TT CCM award.

#2 (9+4)
2+0 pao, 1+1 vao

Juraj Lörinc
Commendation ex aequo
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.LEd6? th. 2.Sf6# A, Sc5# B
1...e5 x 2.LEe7# C
1...PAd5!

1.LEd5? th. 2.Sf6# A (Sc5?)
1...e5 x 2.Sc5# B
1...PAe5!

1.LEd4! th. 2.Sc5# B (Sf6?)
1...e5 x 2.Sf6# A

Pekná novostrategická skladba s jednotným strategickým obsahom a veľmi dobrou konštrukciou. Recipročná zámena hrozbového a variantového matu (le Grandova téma) s antiduálom v hrozbovom ťahu je tu doplnená o tretiu fázu s tematickou dvojitou hrozbou a ďalšou zámenou matu. Jasné a zrozumiteľné.

A nice new-strategical composition with unified strategy and a very good construction. Reciprocal change of threat and variation mate (le Grand theme) with dual avoidance in the threat is supplemented by the third phase with thematical double threat and an additional mate change. Clear and understandable.

#2 (7+6)
1+0 leo, 0+2 pao (h5, d1), 0+2 vao (c3, a2)

Juraj Lörinc
Commendation ex aequo
30th TT Chess Composition Microweb
C 3.3.2012

1.Se5? th. 2.SRLg5# A
       2.SRLe3# B
1...Sd5 a 2.SRLd2# C
1...Se4 b 2.SRLf4# D
1...g3!

1.Sd4! th. 2.SRLd2# C
       2.SRLf4# D
1...Sd5 a 2.SRLg5# A
1...Se4 b 2.SRLe3# B

Štyri biele neobvyklé kombinované figúry (jazdec + vežový lion) rozohrávajú spolu s bielym a čiernym jazdcom odeskú tému - recipročnú zámenu štyroch ťahov bieleho vystupujúcich vo funkcii dvojitej hrozby a dvoch variantových matov. Použité exokamene sú pomerne dobre využité a navyše prispievajú aj k úspornej konštrukcii.

Four white unusual combined units (knight + rook lion) play together with white and knights in the Odessa theme - reciprocal change of four white moves in the functions of double threats and two variation mates. The employed fairy pieces are relatively well used and additionally contribute to the economical construction.

#2 (10+4)
4+0 knight+rook lion

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.