Award of 2nd TT Chess Composition Microweb
C 30.6.1999


Zúčastnilo se celkem 19 skladeb a příjemně mě překvapila dobrá úroveň soutěže. Věřím, že si časem získají internetové soutěže ještě větší oblibu. K vyznamenání jsem vybral následující úlohy:
...
Praha 7/1999, Václav Kotěšovec, rozhodčí soutěže


(Translation to English by JL)

There were 19 problems in competition and I was surprised in positive way with their good quality. I believe that Internet competitions will eventually gain more popularity. I chose the following problems into award:
...
Prague, July 1999, Václav Kotesovec, judge of competition
Juraj Lörinc (Slovakia)
1st Prize 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 9

a) 1...Gf6 2.Ga6 Gd4 3.Gg5 Ga7 4.Kc5 Gh5 5.Gb5 Ga5#

b) 1...Gc5 2.Gc7 Ge7 3.Gf7 Gc5 4.Kb4 Ga3 5.Kc5 Gf8#

c) 1...Gd5 2.Gb2 Gd7 3.Gd4 Gf3 4.Ke2 Gd1 5.Kd3 Gd5#

d) 1...Gd5 2.Gd4 Gd3 3.Gd2 Gd1 4.Gb4 Gh5 5.Kf5 Ga5#

Čtyřnásobné echo, skvěle doplněné i diagonálním v pozici b). Dvojníky jsou harmonické s přemístěním krále. Z 5 kamenů se 4 aktivně zúčastňují na matu, zbývající cvrček umožňuje matující skok. Jedinou vadou na kráse je opakování stejného 1.tahu v pozicích c) a d).

Fourfold echo, finely completed by diagonal transformation in b). The twins are harmonious, made by moving king. 4 units out of 5 are active in mate, remaining grasshopper serving as a hurdle for mating move. The only flaw I see in repeating the same 1st white move in c) and d) positions.

h#4,5 (2+3)
2+2 grasshopper, black transmuting king
b) b6 -» c4
c) b6 -» e3
d) b6 -» g4

Frantisek Sabol (Czech Republic)
2nd Prize 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 7

1.Rf2 Kxf2 2.Be3! (2.Bd4?, 2.Ke3?) Ke2 3.Kf3 f6! (3...e6?) 4.Bf4 Ke3#

1.Rae2 Kxe2 2.Bd4! (2.Be3?, 2.Kf3?) Kf2 3.Ke3 e6! (3...f6?) 4.Qf4 Kf3#

Barevné echové maty s permutací blokujících černých kamenů VSD-DVS v obrazcích. V řešení zaujmou tahy bílého krále na circe-pole bílých pěšců, kterými umožňuje vstup černého krále na pole krytá těmito pěšci. Tahy f6 a e6 jsou tempové. Specifické mars-circe matové obrazce ovšem nelze považovat za modelové, protože pole e3 (resp.f3) je kryto bílým pěšcem, ale současně "blokováno" bílým králem.

Colour echo mates with permutation of blocking black pieces RBQ-QRB in mate pictures. I was catched by moves of white king to circe squares of white pawns in solution as they allow black king to enter squares covered by these pawns. Moves are f6 and e6 are pure tempi. Marscirce specific mating pictures couldn't be considered models as squares e3 (f3) in first (second) solution are covered by pawn as well as "blocked" by white king respectively.

h#4 (3+9)
Marscirce
2.1.1.1.1.1.1.1

Juraj Lörinc (Slovakia)
dedicated to Renatka
1st HM 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 15

1...Gc4 2.Rb3 Gxb3(Ra8) 3.Ra2 Gd5 4.Kd4 Gg5 5.Kc3 Gh5 6.Rd2 Gc1 7.Rd5 Gc5+ 8.Kd4 Ge6 9.Rd7 Gc6 10.Rd5 Gb6#

1...Gd7 2.Kf6 Gd8 3.Ke7 Gf6 4.Kxf6(Gf8) Gff5 5.Ke5 Gc8 6.Kf4 Gg4 7.Re3 Gh3 8.Rxh3(Gh8) Gxh3(Ra8) 9.Rg8 Gh2 10.Rxg4(Gg8) Gg3#

Vzdálené mono echo s odlišnou hrou v obou řešeních. Skvěle využité podmínky KÖKO i CIRCE (i v mat.obrazci). Maximálník v kombinaci s KÖKO dostává jiný rozměr.

Úloha ovšem dost připomíná skladbu (jak předpokládám stejného autora) Cb5 d4 f5 - Kd5 Sd3 (Juraj Lörinc, I.c. Thema Danicum TT 1997, stejná výzva, stejné podmínky), která byla často reprodukována. Viz např. Phénix 59 (str.3877), feenschach 131 (str.46), Pat a Mat 24 (str.117).

Zde je střelec nahrazen věží a naštěstí je průběh řešení dost odlišný a tak se dá říci, že se obě skladby doplňují. Zajímavé je též srovnání s č.13 se stejnými, ale jinde umístěnými obrazci.


Far mono echo with distinct play in both solutions. Marvellous use of Köko and Circe (in mating picture too). Maximummer when combined with Köko gets the new dimension.

But the problem strongly resembles the work (I suppose of the same author) Gb5 d4 f5 - Kd5 Bd3 (Juraj Lörinc, 1st Prize Thema Danicum TT 1997, same stipulation, same conditions), which was often reprinted. See e.g. Phénix 59 (p. 3877), feenschach 131 (p. 46), Pat a Mat 24 (p.117).

Here the bishop is replaced by rook and, fortunately, the course of solution is distinct enough, so it could be said that these works are supplementing each other. It is interesting to compare it with No. 13 with the same mating pictures, but placed elsewhere on board

h#9,5 (3+2)
Köko Circe
Double maximummer
3+0 grasshopper
2.1.1...

Noam D. Elkies (USA)
2nd HM 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 12

1...Kc1 2.Kc3 Kd1 3.Kb2 CAd2! 4.Ga1 CAa3 5.Ga4 Kd2 6.Ka1 Kc1 7.Ga2 CAd2#

1...Ka2 2.Kc2 Ka3 3.Kb1 CAh6! 4.Ka1 CAe5 5.Gd4 CAf2 6.Gg1 CAc1 7.Gb1 CAb4#

Ideální echo s dobrým využitím exokamenů. Z vlastní zkušenosti vím, že velbloud (chodící jen po polích stejné barvy) se v tomto typu skladeb zvládá poměrně obtížně a tato skladba je dost unikátní.

Ideal echo with a good use of fairy pieces. My own experience taught me that camel, vising only squares of same colour, is hard to work with in this type of compositions and this composition is rare one.

h#6,5 (2+2)
camel g3
2.1.1...

Juraj Lörinc (Slovakia)
dedicated to Renatka
3rd HM 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 13

1...Ge3 2.Rb7 Ga8 3.Ke4 Gc5 4.Rb4 Gf3 5.Rxd4(Gd8) Gd3 6.Rb4 Gc3 7.Rd4 Gc2#

1...Gb6 2.Ra7 Gxa7(Rh8) 3.Ra8 Gc5 4.Ra5 Ge4 5.Rxc5(Gc8) Gc4 6.Ra5 Gb4 7.Rc5 Gb3#

Mono echo s posunem obrazců [1,1] a se zajímavou hrou.

Mono echo with shift [1,1] and interesting play.

h#6,5 (3+2)
Köko Circe
Double maximummer
3+0 grasshopper
2.1.1...

Juraj Lörinc (Slovakia)
4th HM 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 3

a) 1.rQg6(pf5) rSe5(pd3) 2.rQh5(pg6) rSf7(pe5) 3.rQh7(ph5) rSg5(pf7) 4.rQh6(ph7) rSe6(pg5)#

b) 1.rQh4(pg4) rSf4(pd3) 2.rQg3(ph4) rSh5(pf4) 3.rQh2(pg3) f5 4.rQh3(ph2) rSf4(ph5)#

Podobně jako u č.1 je zde vytvořena bariéra kolem černé dámy, tentokrát z černých pěšců. Mat pěšcem, který vznikne v pozici a) je překvapivý. Očekávaný mat jezdcem přijde až v pozici b). Možná by bylo lepší obě pozice prohodit, aby řešení gradovalo.

The barrier around black queen is made here in the manner similar to No. 1, here with black pawns. Mate by pawn in a) is suprising. Expected mate by knight comes only in b) position. It would be perhaps better to interchange positions to allow solutions gradate.

h#4 (1+1)
Köko Sentinelles
1+1 royal piece
b) f5 -» g4

Raffi Ruppin (Israel)
1st Comm 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 8

a) 1.d3 h5 2.d2 h6 3.d1B h7 4.Bxg4(Bc8) h7xg8S(Sb1)#

b) 1.b1S g5 2.Sd2 g6 3.Sf3 g7 4.Sxh4(Sg8) g7xh8B(Bc1)#

Záměna proměn pěšců SJ-JS s využitím specifických anticirce motívů v řešení i v matových obrazcích. Konstrukce je ale dost těžká.

Exchange of promotions BS-SB with use of Anticirce specific motives in the course of solutions as well as in mating pictures. But construction is rather heavy.

h#4 (3+14)
Anticirce
b) g8 -» h8

Michal Dragoun (Czech Republic)
2nd Comm 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 11

a) 1.Ze5 b3 2.Rc4 b4 3.Sd4 b5 4.Qc5 b6 5.LEc6 b7 6.LEbd6 b8Z#

b) 1.Sc3 bxc3 2.Rd4 cxd4 3.Ze5 dxe5 4.Qf6 exf6 5.LEg7 fxg7 6.LEh8 gxh8LE#

Dvě proměny na exokameny po vertikálním, resp. diagonálním postupu pěšce.

Two fairy promotions following vertical and diagonal linear movements of pawn.

h#6 (1+11)
leo b7, b8, zebra b3, g2
b) d5 -» h1

Juraj Lörinc (Slovakia)
3rd Comm 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 1

1.rQd2 rSb3+ 2.rQa2+ rSc1+ 3.rQa3+ rSd3 4.rQa4 rSb2#

1.rQd4+ rSc2+ 2.rQd2+ rSa3 3.rQc1+ rSc4 4.rQd1 rSb2#

Echové maty, ve kterých je vytvořena bariéra kolem černé dámy. Zatímco hra bílého jezdce je zcela symetrická, u tahů černé dámy tomu tak není.

Echo mates with barrier around black queen. While the play of white knight is completely symmetrical, it is not the case of black queen movements.

h#4 (1+1)
board 4x4
Haaner chess
1+1 royal piece
2.1.1.1.1.1.1.1

Raffi Ruppin (Israel)
4th Comm 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 2

1.Rc8 Ka2 2.Rf8 Ka3 3.Rd8 Kb4 4.Re8 Ka5#

Ražení cesty bílého krále tahy věže na circe-pole kamenů, které by jej mohly brát. Dobrá myšlenka, ale chtělo by to ještě druhé řešení.

Black rook visiting circe squares of other black pieces allows white king to pass through squares where he would be checked. Nice idea, but it it calls for second solution.

h#4 (1+10)
Anticirce

Bedrich Formánek (Slovakia)
Special Comm 2nd TT Chess Composition Microweb C 30.6.1999
No. 6

a) 1.Kf4 Rh7 2.Gg4 Re7 3.Gd6 Re1 4.Gdg3 Rxf1#

b) 1.Kf5 d5 2.Gc4 d4 3.Ge6 d3 4.Geg4 Rf1#

Joke: 1.Kf6 d6! 2.Ga1 d5 3.Gag7 d4 4.a3 Rf1#

9th-10th rank is reserve avoiding chance of pd4 to promote on d8 and d9. The suggestion for FIDE: pawns should have possibility of double-step everytime and everywhere.

Trojnásobné echo, ale za cenu značných ústupků (rozměr šachovnice, černý král v šachu, dvojník, žert). Asi by bylo v tomto případě hodnotnější echo jen dvojnásobné, ale bez těchto podmínek.

Triple echo, but too high price paid for it (dimensions of board, black king in check in diagram, twin, joke). It would have possibly higher value to have only normal two-fold echo, but without these conditions.h#4 (5+6)
0+4 grasshopper, board 8x10
joke problem (can be 1/3 of joke (?))
b) -Gf8, 2.1.1...

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.