Award of 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005


Predovšetkým ďakujem usporiadateľovi a všetkým autorom za smelý krok pri takomto skúmaní skladateľských možností základného SAT-u. Z 8 súťažných skladieb, ktoré som obdržal očíslované bez uvedenia ich autorov, som hodnotil originalitu a objavnosť satovskej motivácie. Domnievam sa, že všetky skladby sú inšpiratívne pre ďalšiu tvorbu nielen pomocných matov.
...
Ladislav Salai sr, Martin 22.II.2005

(Translation to English by JL)

Firstly, let me thank to the organizer and all authors for the bold step in investigating possibilities of basic SAT for composing. I have valued mostly originality and new findings in 8 competing problems that I have received numbered without names of authors. I think that all works are inspiring for the future creations not only in the helpmate genre.
...
Ladislav Salai sr, Martin 22.2.2005

Michel Caillaud
Prize e.a. 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 8

1.Qe3+ Rc2? 2.Qc3+ Re2 3.Qb2 Re6 4.fxe6 f7+ 5.Qg7#!

1.Qe3+ Sc2 2.Qf2 Sd4 3.Qe3+ Rc2 4.Qc3+ Re2 5.Qb2+ Re1 6.Qc3+ Se2 7.Qb2 Sc1 8.Qf2 Re6 9.fxe6 f7#

Objavné a pôsobivé manévrovanie čiernej dámy. Plán s obetovaním veže na e6 satovsky nevychádza. Po vzájomnej výmene miest bielych figúr (V-J, J-V) a návrate čiernej dámy skvelá kombinácia vrcholí. Jednotlivé ťahy sú demonštráciou motívov SAT-u.

New and impressive manoeuvring of the black queen. The plan with sacrifice of rook at e6 fails in SAT manner. After the exchange of places of white pieces (R-S, S-R) and the switchback of black queen, the excellent combination culminates. Specific moves demonstrate motifs of SAT.

h#9 (5+6)
SAT

Juraj Lörinc
Prize e.a. 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 3

1...Gc2 2.f2 Gg2 3.f1B Gb2 4.Bb5 Gb6 5.Bc6 Gc7#

1...Gf4 2.e2 Ge4 3.e1R Gg4 4.Re5 Gd6 5.Re6 Gd7#

Zaujalo ma vydarené spojenie princípu základného SAT-u a berúceho kameňa. Vo vzťahu k SAT-u s povoleným počtom voľných polí pre kráľa, kráľ na autorovom diagrame by bol nehybný v podmienkach SAT VI. len pre ťahy na polia c7, d7 resp. e7 (pardon, propagujem SAT VI.), berúci kráľ je však nehybný úplne. Nemôže vykonať žiadny ťah, lebo nemá čo brať. Nestačí dať možnosť na akékoľvek branie! Berúci kráľ po braní musí mať možnosť ďalšieho brania. Slabé premeny umocňujú charakteristiku žánru. Premeny na dámu zlyhávajú pre blokovanie voľných polí. Nesporne dobrý nápad na ďalšie originálne skladby.

I was catched by successful join of basic SAT principle and capturing unit. In connection to SAT with given allowed number of flights for king, the black king on author's diagram would be immobile under SAT VI condition only with respect to squares c7, d7 and e7 (sorry for advertising SAT VI.), capturing king is totally immobile. He cannot move as he has nothing to capture. It is not enough to allow him any capture! Capturing king must have the other possibility to capture. Underpromotions power up the caracteristics of the genre. Queen promotions fail due to possible blocks of bK flights. Indisputably good idea for other original compositions.

h#4,5 (2+3)
SAT
capturing king d8, 2+0 grasshopper
2.1.1...

Manfred Rittirsch
Prize e.a. 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 5

a) 1.Bxf4(Qd1) Qg4 2.Qe8 Qxf4(Bf8)#

b) 1.dxc4(Qd1) Qd4 2.Rd7 Qxc4(c7)#

Circe efekt v postavení a) po ťahu čiernej dámy je očarujúci. Škoda, že v druhom postavení podobná pochutina chýba. Treba oceniť bravúrnu konštrukciu pomocou zrkadlového postavenia, keď v „zrkadle“ je úplne iné riešenie. Tradičné formálne prepisy ťahov autor znefukčnil.

Circe effect in a) after move of bQ is charming. It is a pity that there is nothing like that in the second position. It is necessary to reward excellent construction with mirror position, when "in the mirror" the solution is completely different. Traditional formal rewriting of moves is disabled.

h#2 (3+9)
SAT, Circe
b) vertical mirror (a1 «-» h1)

Juraj Lörinc
1st HM 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 6

a)
1.nGh7 nGh3 2.nGh2 nGxa2#
1.nGf8 nGh6 2.g5 nGh3#

b)
1.Bd4 nGh6 2.Be3+ nGd2#
1.Be5 nGh6 2.nGf6 nGd5#

Dokonalá „cvrčkiáda neutrálov“. Nulové postavenia sú pri hodnotení obyčajne nevýhodou. Tentoraz perfektná súhra exokameňov je zúročená hodnotou a patrí jej vyznamenanie. Domnievam sa, že neutrálne kamene aj v spojení so SAT-om majú perspektívu.

Accomplished "grasshopping of neutrals". Zeropositions are usually considered as minus when evaluated. Here the perfect coordinated play of fairy pieces has to be valued high and is worth rewarding. I think that neutral units, when used in SAT, have some future.

h#2 (1+5+4)
SAT, 4 neutral grasshoppers
a) e6 -» f5
b) h4 -» g5

Manfred Rittirsch
2nd HM 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 4

1.Bd6 Re5 2.Bxe5 Bxg5#

1.Rd7 Be7 2.Rxe7 Rxg5#

Vzájomná zámena braného a matujúceho kameňa (Zilahi). Oceňujem eleganciu analógií s obeťami na horizontále a vertikále. Takmer mereditka, čo je najmä vo vzťahu k žánru plus.

Exchange of functions captured unit - mating unit (Zilahi). I appreciate elegant analogy with sacrifices on horizontal and vertical lines. Almost meredith, it is positive point especially with regard to the genre.

h#2 (8+5)
SAT
2.1.1.1

Michel Caillaud
1st Comm 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 7

1...d8R 2.Be5 Rd6#

1...d8B 2.Qh6 Bf6#

1...d8S 2.Bd5 Sc6#

Satovské odväzovanie čiernych kameňov po premenách bieleho pešiaka. Výzva na všepremenu (AUW).

SAT unpinning of black pieces after promotions of wp. Challenge to get AUW.

h#1,5 (4+7)
SAT
3.1.1

Cosme Brull Mayol
2nd Comm 16th TT Chess Composition Microweb C 31.1.2005
No. 2

1.Sf3 Be5 2.Sb2 Bxg7#

1.Se3 Be4 2.Sdc2 Bxh7#

Polahoda, ale analógie sú už známe.

Delicate, but this analogy is already known.

h#2 (4+11)
SAT
2.1.1.1

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.